Đó là yêu cầu của UBND huyện Tam Dương nhằm đẩy mạnh việc chỉ đạo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 7764/UBND-NN3 ngày 9/10/2018 về việc yêu cầu quyết liệt chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để hoàn thành mục tiêu năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND huyện Tam Dương yêu cầu trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị được giao phụ trách các tiêu chí NTM tập trung chỉ đạo xã Hướng Đạo và Hòa An bổ sung, khắc phục những thiếu sót và hoàn thiện hồ sơ tiêu chí, các báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 của UBND tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã đạt chuẩn: Hợp Thịnh, Vân Hội, Đạo Tú, Kim Long, Duy Phiên, Thanh Vân,…Rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM theo quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2018 của UBND tỉnh, thực hiện tốt việc duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí, bổ sung danh mục hồ sơ và thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; rà soát, tổng hợp kết quả huy động nguồn vốn và xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý nợ khối lượng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình.

Quá trình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách nếu khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách các tiêu chí nông thôn mới báo cáo, đề xuất ngay Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện bằng văn bản để cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và UBND các xã đã được công nhận NTM tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn NTM; thường xuyên cập nhật, bổ sung tài liệu và lưu trữ hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện của từng tiêu chí theo quy định.

Chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn trong năm. Theo dõi sát sao để đảm bảo nhà thầu không thực hiện vượt số vốn được bố trí trong kế hoạch./.

BT