Đó là một trong những yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản số 8456/UBND-NN2 ngày 29/10/2018 về việc thực hiện thông báo kết luận số 318/TB-VPCP ngày 27/8/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện; nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan liên quan chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8456/UBND-NN2 ngày 29/10/2018, đồng thời, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thống nhất thực hiện phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bao gồm: đăng tải trên cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh, cổng thông tin giao tiếp điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, trên phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp nắm bắt, thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh phù hợp theo quy định của pháp luật.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2030 theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 10/9/2018.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, mở rộng các hoạt động tín dụng, ngân hàng, khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, ưu tiên gói tín dụng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tăng hạn mức, tài sản thế chấp hoặc tín chấp.

UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, nắm bắt tình hình và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./.

MH