Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Trần Văn Vinh (Ảnh: T.H)

Theo đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn thách thức đã ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đúng hướng và có hiệu quả của Tỉnh uỷ, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự vươn lên của doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,68% so với năm 2016, đạt kế hoạch đề ra; có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp có sự phát triển ở cả 3 khu vực; các ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân. Cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp từng bước mang lại hiệu quả. Đầu tư công và xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng có trọng điểm và hiệu quả hơn. Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện và đi vào thực chất hơn. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, như: Kinh tế của tỉnh phát triển chưa thực sự bền vững, thu ngân sách giảm sâu với năm 2016, đạt thấp so với dự toán; tình hình trật tự xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.... Những hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục trong năm 2018 để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của năm.

Tuyên giáo Vĩnh Phúc đóng góp quan trọng vào thành tựu của tỉnh năm 2017

Nhìn lại công tác tuyên giáo 2017, đồng chí Trần Văn Vinh nhấn mạnh “có thể khẳng định những thành tựu của tỉnh năm 2017 có sự đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo tỉnh. Nổi bật, ngành tuyên giáo của tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh kịp thời, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng đảng năm 2017; đóng góp tích cực và hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trực tiếp, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng; không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết.

Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền- báo chí - xuất bản, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ và biên soạn lịch sử địa phương. Tiêu biểu như tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh; Quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh và Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật tỉnh; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bí thư Tỉnh uỷ Kim Ngọc; Hội thảo khoa học: “Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - Một con người đổi mới và sáng tạo”; …

Nhằm đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xây dựng Đề án và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 20/11/2017 về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”.

Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề, sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước và tình hình khu vực, thế giới. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; nhất là trong triển khai thực hiện Đề án số 01, Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22 và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh được các cấp, các ngành triển khai tích cực nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngành tuyên giáo đã phát huy vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng bộ giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên giáo 2018

 

Nhìn lại một năm hoạt động của ngành tuyên giáo Vĩnh Phúc, có nhiều kết quả nổi bật (Ảnh: HNV)


Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong năm qua cũng còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa có nhiều chuyển biến tích cực; một số cấp ủy cơ sở chưa gắn kết chặt chẽ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ý thức tham gia học tập nghị quyết của một số ít cán bộ, đảng viên còn chưa cao.

Hơn nữa, công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác dự báo tình hình còn hạn chế.

Thêm vào đó, công tác tham mưu trong việc xử lý báo chí Trung ương đăng tải thông tin chưa thật sự chính xác về tỉnh đôi khi còn chậm; việc định hướng dư luận xã hội có lúc, có việc chưa tích cực, còn chậm so với yêu cầu.

Ngoài ra, kết quả phối hợp công tác giữa Ban với các ngành trong khối khoa giáo chưa thường xuyên.

“Do đó, cần nghiên cứu làm rõ nguyên nhân của những hạn chế và tìm ra giải pháp thích hợp để tập trung khắc phục và quyết tâm thực hiện một cách có hiệu quả”- đồng chí Vinh nói.

Cũng theo đồng chí Trần Văn Vinh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra; nhiệm vụ đối với công tác tuyên giáo của tỉnh là quan trọng và nặng nề. Theo đó, ngành tuyên giáo cần tập trung:

Một là, phát huy ưu điểm, thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, xác định rõ giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Tăng cường thông tin - tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân trên các lĩnh vực. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp; những chủ trương, định hướng chính sách của Đảng, Nhà nước; thông tin về kinh tế - xã hội của tỉnh cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Hai là, tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế; Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghị quyết số 22, nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ các kỳ sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Kết luận số 13-KL/TU, ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”; cụ thể hóa 7 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết để thực hiện mục tiêu nghị quyết đề ra.

Bốn là, bám sát Chương trình toàn khoá của cấp uỷ, chương trình năm 2018, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai các chương trình, đề án trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.

 

Lê Anh (lược ghi)