Ảnh minh họa (Nguồn: A.N)

Theo đó, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo quy định của Chính phủ; ban hành quy định trình tự, thủ tục các dự án đầu tư công với thời gian thực hiện thủ tục rút ngắn từ 30-40% theo quy định.

Đồng thời, hướng dẫn cụ thể triển khai cơ chế đặc thù trong quản lý xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án sử dụng toàn bộ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh. Kết quả, năm 2017, nhiều dự án lớn quan trọng, dự án trọng điểm đã rút ngắn được thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm hoàn thành thủ tục để khởi công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Năm 2017, tỉnh được giao 7,599 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phù hợp với tình hình thu ngân sách năm; ban hành chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và phân khai chi tiết toàn bộ nguồn vốn trong tháng 1 năm 2017, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai và giải ngân ngay từ đầu năm. Ước cả năm tỉnh giải ngân được 7,434 nghìn tỷ đồng, bằng 98% tổng kế hoạch vốn được giao.

Trong năm, cấp tỉnh đã thẩm định 150 chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 1,2 nghìn đồng; thẩm định 110 dự án với tổng đầu tư 1,52 nghìn tỷ đồng. Sau thẩm định, giảm được 5,7% tổng mức đầu tư được duyệt. Các cơ quan chức năng đã thẩm tra thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công – dự toán 315 công trình, hạng mục công trình với tổng dự toán trên 5.500 tỷ; thẩm định kế hoạch đấu thầu 312 dự án với 365 gói thầu với tổng giá trị 2,85 nghìn tỷ đồng. Quá trình thẩm định, thẩm tra các dự án đã rút ngắn thời gian so với luật định từ 30% trở lên.

A.N