Theo đó, năm 2017, huyện Sông Lô thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ phát triển kinh tế đạt 8%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 41,65 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách tăng 12%. Tổng giá trị sản xuất đạt xấp xỉ 4.000 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từng bước được kiểm soát tốt hơn; sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan lâm; công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được đảm bảo; hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được củng cố và phát triển. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được duy trì; quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp còn chậm; tồn tại về đất đai chưa được giải quyết kịp thời; tình hình khai thác cát sỏi còn tiểm ẩn phức tạp; tiến độ thực hiện một số dự án chậm; khó khăn về nguồn vốn đầu tư; nợ đọng xây dựng cơ bản cấp xã cao. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đạt kế hoạch; tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự, vi phạm trật tự an toàn giao thông còn tiểm ẩn diễn biến phức tạp.

 

PV