Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)


Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ cũng như đường thủy đều tăng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vận tải hàng hóa đường thủy có mức tăng khá cao do số cơ sở tham gia vận chuyển hàng hóa đường thủy tăng cũng như trọng tải của các tàu ngày càng lớn.

Khối lượng hành khách vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng 9 ước đạt 2.076 ngàn người, luân chuyển đạt 169 triệu người.km; so với tháng trước, vận chuyển tăng 0,8%, luân chuyển tăng 1,18%; so với cùng kỳ năm trước, vận chuyển tăng 17,02%, luân chuyển tăng 15,92% về người km.

Tính chung 9 tháng năm 2018, vận chuyển hành khách đạt 18,16 triệu người, luân chuyển đạt 1.287 triệu người.km, so với cùng kỳ năm trước vận chuyển giảm 4,81%, luân chuyển giảm 3,31%.

Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng 9 ước đạt 2.867 ngàn tấn, luân chuyển 192 triệu tấn.km; so với tháng trước, vận chuyển hàng hóa tăng 2,96%, luân chuyển tăng 3,11%; so với cùng kỳ năm trước, vận chuyển hàng hóa tăng 8,28%, luân chuyển tăng 15%.

Tính chung 9 tháng, vận chuyển hàng hóa đạt 23,5 triệu tấn, luân chuyển đạt 1.666  triệu tấn.km, so với cùng kỳ năm trước vận chuyển hàng hóa tăng 8,62%, luân chuyển tăng 9,55%.

Tổng doanh thu vận tải tháng 9  ước đạt 381 tỷ đồng, tăng 18,17% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách tăng 13,26%, vận tải hàng hoá tăng 20,07%. Tính chung 9 tháng năm 2018, tổng doanh thu vận tải đạt 2.974,6 tỷ đồng, tăng 9,73% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 2.409,4 tỷ đồng tăng 7,16%; doanh thu vận tải đường sông đạt 565,2 tỷ đồng, tăng 22,24% so với cùng kỳ.

M.P