Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: V.P)

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối có những đổi mới và hiệu quả.

Theo đó, ngành Y tế đã chủ động theo dõi giám sát tình hình các dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra, việc đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các kỹ thuật chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm. Ngành Khoa học và Công nghệ đã thẩm định 47 đề tài khoa học; tham mưu UBND tỉnh đưa 5 dự án triển khai trên địa bàn từ năm 2019. Ngành Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức tốt tháng hành động An toàn vệ sinh lao động; giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động trong nước và 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ổn định và phát triển theo hướng đổi mới; Chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững, chất lượng học sinh giỏi tiếp tục ổn định ở mức cao, mở rộng nhiều đối tượng học sinh, nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế; kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Lĩnh vực thể dục, thể thao cũng đã gặt hái nhiều kết quả; đã tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ V tỉnh Vĩnh Phúc, với hơn 1.000 vận động viên tham gia thi đấu ở 14 bộ môn thể thao, với 76 bộ huy chương các loại; các vận động viên của tỉnh tham gia 17 giải thể thao quốc gia và quốc tế, đạt tổng số 68 huy chương các loại.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị các ngành trong khối khoa giáo, Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, cần khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể bao gồm: 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực công tác khoa giáo. Kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo vào điều kiện cụ thể của tỉnh, địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực công tác khoa giáo. Kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo vào điều kiện cụ thể của tỉnh, địa phương, đơn vị. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII)...

Hai là, các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ tiếp tục bám sát, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết trên từng lĩnh vực; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở. 

Ba là, thực hiện nghiêm túc Quy chế số 01-QC/PH, ngày 06/5/2016 giữa Ban Tuyên giáo với các sở, ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2016-2020; tham mưu tích cực với cấp uỷ ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực khoa giáo và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 đã đề ra.

Bốn là, tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lĩnh vực khoa giáo; đồng thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giải pháp chỉ đạo và phối hợp giải quyết những phát sinh.

Năm là, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy bám sát vào kế hoạch công tác khoa giáo năm 2018 và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo ở cấp mình. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khoa giáo, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo cơ sở bám sát nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo./.

Hải Duyên