Ảnh minh họa: (nguồn: A.N)

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 221 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 182 dự án FDI. 9 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tương đối ổn định, tiếp tục gia tăng doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu và giải quyết số lượng lớn việc làm cho lao động trong tỉnh. 

Cụ thể, các doanh nghiệp FDI doanh thu đạt 3.166,16 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 2.549,66 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.513,01 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Thu hút và tạo việc làm cho trên 80,34 nghìn lao động, tăng 3.452 người so với thời điểm 31/12/2017, trong đó lao động là người trong tỉnh là 65,69 nghìn người. 

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng đã giải quyết việc làm cho 84 nghìn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 68,46 nghìn người, chiếm 81,5% tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2018, thu hút mới 3.812 lao động.

Dự kiến 3 tháng cuối năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng trưởng tốt, hoàn thành kế hoạch năm.

 

A.N