Ảnh minh họa (Nguồn: A.N)

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2018, toàn tỉnh có 222 hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh (đợt 1). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã xem xét, thẩm định và đề nghị UBND tỉnh công nhận 108 sáng kiến. Mặc dù số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hàng năm nhiều song theo đánh giá của UBND tỉnh, việc quản lý hoạt động sáng kiến còn nhiều bất cập; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn nặng về hình thức, chủ yếu phục vụ công tác thi đua khen thưởng mà chưa chú trọng ứng dụng vào thực tiễn; kỹ năng viết báo cáo, diễn giải sáng kiến không nêu bật được cái mới, tính sáng tạo...

Để đổi mới, phát huy tính sáng tạo và nhân rộng sáng kiến có tính ứng dụng cao, cuối tháng 7/2018, UBND tỉnh ban hành công văn số 5667 về việc thúc đẩy hoạt động sáng kiến và ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn cuộc sống. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích phong trào nhằm phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân say mê nghiên cứu khoa học. Đồng thời, rà soát, kiện toàn Hội đồng sáng kiến, đảm bảo cơ cấu, thành phần là những người có trình độ chuyên môn; kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá, công nhận hoặc đề xuất công nhận sáng kiến, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng và đúng quy định. Thực hiện công bố, tuyên truyền, phổ biến và đề xuất áp dụng đối với các sáng kiến đã được công nhận, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích cho xã hội.

 

A.N