Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giúp hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như: Tạo điều kiện về vốn, dạy nghề, phổ biến kiến thức, thành lập các tổ ngành, nghề dịch vụ…

Đồng thời, Mặt trân tổ quốc các cấp đã chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các tổ chức thành viên cũng có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, hội viên như: Đoàn thanh niên ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hàng trăm tỷ đồng, giúp hàng nghìn thanh niên vay; Hội Cựu chiến binh quản lý 430 tổ tiết kiệm, thực hiện ủy thác vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 343 tỷ đồng, cho hơn 13 nghìn hộ hội viên vay; Hội Phụ nữ đã mở rộng khai thác các nguồn vốn từ các ngân hàng, các chương trình, dự án quốc tế, quỹ hội... cho hàng nghìn lượt phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Kết quả, đã có hơn 98% hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu, 97,52% gia đình cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên được tư vấn xuất khẩu lao động, tư vấn hướng nghiệp, học nghề. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” do tổ chức Công đoàn phát động, đã có 204 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học tỉnh công nhận, 226.689 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của người lao động được công nhận và đưa vào sử dụng.

Để đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tự lực, tự cường của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả các hình thức tập hợp quần chúng để tìm ra những bất cập, hạn chế, nhất là đối với các đối tượng đặc thù ở khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, công nhân, lao động trong các loại hình doanh nghiệp; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

 

N.Y