Đó là một trong những nội dung tại công văn số 5667/UBND-CN2 ngày 31/7 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc thúc đẩy hoạt động sáng kiến và ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn cuộc sống.


Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Trong những năm qua, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, hoạt động này còn nặng nề về hình thức, chủ yếu là công nhận sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan nhà nước mà chưa chú trọng vào việc ứng dụng, phổ biến và khai thác sáng kiến vào thực tiễn. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hoạt động sáng kiến nên chưa động viên được các tác giả viết sáng kiến, kinh nghiệm mặc dù nhiều ý tưởng có giá trị.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, đồng thời khuyến khích nhân rộng và gia tăng sự kết nối để những sáng kiến vì cộng đồng có tính ứng dụng cao sẽ sớm được triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả cho xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hơn nữa phong trào lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Qua đó, phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân say mê nghiên cứu khoa học, kịp thời đưa những tiến bộ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị vào ứng dụng, triển khai trong thực tiễn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, công bố kết quả nghiên cứu và có biện pháp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ban Giám hiệu các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai áp dụng, nhân rộng các sáng kiến trong quản lý và dạy học được công nhận thời gian qua. Đặc biệt là đợt 1 năm 2018, nhằm phát huy hiệu quả, giúp cán bộ, giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, có điều kiện trao đổi, học hỏi, ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn đơn vị, trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách căn bản, toàn diện.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đề nghị công nhận sáng kiến, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định./.

 

BT