Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước vẫn tăng 8,51% về tấn và tăng 9,23% về tấn.km. Tính chung 7 tháng năm 2018, vận chuyển đạt 17.861 ngàn tấn, luân chuyển đạt 1.307 triệu tấn.km, tăng 9,06% về tấn và tăng 11,35% về tấn.km so với cùng kỳ năm 2017.

Khối lượng hành khách vận chuyển trong tháng dự kiến đạt 1.898 ngàn người, luân chuyển đạt 140.847 ngàn người.km; so với tháng trước tăng không đáng kể, nhưng so với cùng tháng năm trước giảm 6,33% về người và giảm 9,09% về người.km. Tính chung bảy tháng đầu năm, vận chuyển ước đạt 13.706 ngàn người, luân chuyển 929.456 ngàn người km, giảm 9,21% về người và giảm 9,80% về người.km so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng doanh thu vận tải ước tháng Bảy ước đạt 330 tỷ đồng, tăng 0,27% so tháng trước và tăng 7,41% so cùng kỳ. Tính chung bảy tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải dự kiến đạt 2.243 tỷ đồng, tăng 8,77% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 502 tỷ đồng, giảm 2,38%; vận tải hàng hoá đạt 1.678 tỷ đồng, tăng 11,60% so cùng kỳ.

M.P