Đó là một trong những yêu cầu của UBND huyện Yên Lạc tại kế hoạch số 1762/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa. (Ảnh: MP)

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời các nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Qua đó, xác định các nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung của kế hoạch gồm: kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ sở vật chất của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, UBND huyện Yên Lạc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP theo kế hoạch, xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền các nội dung kế hoạch và kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ./.

BT