Huyện Gia Lâm là một trong hai địa phương mới nhất của Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
(Ảnh: Lâm Nguyễn)

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Quốc Oai và Gia Lâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM./.

Đỗ Thoa