Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn ở  Cần Thơ (Ảnh:K.V)

Như vậy, TP.Cần Thơ hiện có 20 xã và một huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số 36 xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực hiện được 653 tiêu chí trong tổng số 720 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 14 tiêu chí.

Trong năm 2016, TP.Cần Thơ đã xây dựng được thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch 1 xã. Nhằm quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đặt ra trong xây dựng nông thôn mới, TP.Cần Thơ đã chỉ đạo, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và người dân tập trung xây dựng nông thôn mới từng bước vững chắc, hiệu quả, không chạy theo số lượng, phong trào mà chủ yếu là nâng cao mức sống của người dân nông thôn.

Các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Ngành nông nghiệp của Thành phố cũng tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Đồng thời, xây dựng những vùng sản xuất lớn theo mô hình cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới TP.Cần Thơ đã có sự chỉ đạo tập trung thống nhất và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Tại 4 huyện xây dựng nông thôn mới cũng ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn và rà soát việc thực hiện các tiêu chí. Mặt khác, công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung thường xuyên tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí.

Được biết, trong năm 2017, TP.Cần Thơ phấn đấu xây dựng thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí TP.Cần Thơ về xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; Số xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí là 10 xã./.

K.V