(Ảnh minh họa: TD)

Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo nội dung dự thảo, nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người có công và thân nhân của họ, từ ngày 1/7/2018, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng từ 1.417.000 đồng lên 1.515.000 đồng.

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế của ngân sách Trung ương năm 2018 đã được Quốc hội quyết định./.

Kim Thanh