Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, xác định công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về các lĩnh vực trên với 12 bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Ngay sau khi chương trình phối hợp tuyên truyền được ký, các đơn vị phối hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với từng nội dung hoạt động cụ thể.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐT

Ban Tuyên giáo Trung ương đóng vai trò nòng cốt trong việc định hướng, chỉ đạo, giám sát về công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức kiểm tra, khảo sát 8 tỉnh, thành phố trong cả nước; đánh giá về công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

Từ kết quả khảo sát, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp tổ chức hai hội nghị tập huấn, trang bị những kiến thức cơ bản về tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng về công tác an sinh xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng; cung cấp những thông tin thời sự, các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chương trình phối hợp, năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 500 đại biểu; tọa đàm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với sự tham dự của 180 đại biểu. Sau hội nghị, các đại biểu đã tăng cường tuyên truyền, giám sát, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động đoàn viên, hội viên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đưa nội dung vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế” vào tiêu chí, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hàng năm.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, tính đến hết 31/12/2016, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 76 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch giao (tăng 5,8 triệu người so với năm 2015). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc là 81,8% dân số, vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Đạt được những kết quả này, bên cạnh những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự phối hợp tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Cũng theo ông Phạm Lương Sơn, Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị đã khẳng định:  BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội và đề ra mục tiêu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp. Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ BHYT đến năm 2020 là trên 90% dân số. Tuy nhiên, tính đến 31/12/2016, cả nước mới có khoảng 24,1% lực lượng lao động tham gia BHXH và 81,8% dân số tham gia BHYT. Như vậy, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 21/NQ-TW và Quyết định số 1167/QĐ-TTg đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, trong năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương với quy mô rộng, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm. Đối tượng được tuyên truyền là người lao động, chủ sử dụng lao động, cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; các nhóm dân cư trong cộng đồng…

Nhìn chung, công tác phối hợp tuyên truyền năm 2016 giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị phối hợp đã có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức về mục đích ý nghĩa, hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội; trực tiếp thúc đẩy việc tham gia BHXH, BHTN, tăng nhanh chỉ tiêu bao phủ BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã đóng góp nhiều ý kiến để các chương trình phối hợp được thực hiện tốt hơn; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2017 nhằm tăng cường cam kết chính trị và trách nhiệm của mỗi đơn vị để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, coi đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, để ghi nhận sự hợp tác tích cực từ các đơn vị phối hợp, BHXH Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH” cho 5 cá nhân và trao tặng Bằng khen cho 06 đơn vị đầu mối phối hợp thuộc các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2016./.

 

 

Đỗ Thoa