Các thành viên Hội bảo vệ động vật Việt Nam tại Lễ ra mắt (Ảnh: K.D)

Đây là tổ chức xã hội tự nguyện nhằm tập hợp lực lượng và huy động sức mạnh của cộng đồng vào bảo vệ động vật.

Hội Bảo vệ động vật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 2799/QĐ-BNV, ngày 24/11/2017 của Bộ Nội vụ. Theo đó, Hội bảo vệ động vật Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan trên lĩnh vực hoạt động của Hội.

Theo đó, Hội có nhiệm vụ chuyên môn là tham gia phản biện xã hội những vấn đề liên quan về “Quyền lợi động vật”; tổ chức điều tra xã hội, lấy ý kiến cộng đồng về các hành vi tàn nhẫn với động tại các lễ hội, các phong tục tập quán và các hành vi ứng xử với động vật trong đời sống hàng ngày (ví dụ như: việc chọc tiết lợn, thả rông động vật trên đường, săn bắn, để động vật đói, khát, sống trong môi trường bẩn, độc hại, vv.. ..). Đồng thời, làm rõ sự khác biệt về nhận thức văn hoá giữa Đông và Tây, hoàn cảnh xã hội để tránh những vấn nạn quá khích từ những tập thể nước ngoài và lợi dụng bảo vệ động vật cho những lợi ích xuyên quốc gia.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Hội bảo vệ Động vật Việt Nam (Ảnh: K.D)

Hội cũng có chức năng hỗ trợ các tổ chức, đơn vị và cá nhân, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi tập trung có nhu cầu tư vấn liên quan đến “Quyền lợi động vật”; tìm hiểu các sự kiện đối xử tàn bạo, có hành vị gây đau đớn, không phù hợp với “Quyền lợi của động vật”,... từ đó xây dựng các văn bản đặt vấn đề, đưa ra những lời khuyên và các giải pháp xử lý phù hợp với thông lệ quốc tế về “Quyền lợi động vật” và luật pháp thích hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam; Tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế, trong nước về bảo vệ “Quyền lợi động vật”; mở các lớp tập huấn về “Quyền lợi động vật”; xây dựng và thực hiện một số đề tài, dự án liên quan về bảo vệ động vật; phối hợp thực hiện các đề tài, dự án trong và ngoài nước có liên quan về bảo vệ động vật….

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Hội bảo vệ Động vật Việt Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ chính của hội là ngăn chặn và tham gia cùng cơ quan chức năng điều tra, làm sáng tỏ các hành vi bạo lực, ngược đãi đối với động vật.

Theo ông Nguyễn Ngọc Mỹ, thời gian qua có nhiều sự kiện gây bức xúc dư luận liên quan đến quyền động vật như khai thác động vật quá mức, đâm chém động vật trong lễ hội để cúng tế và mua vui, chưa nhận thức đầy đủ về phúc lợi động vật... Hội Bảo vệ động vật Việt Nam ra đời sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phúc lợi động vật, vừa bảo vệ quyền động vật, vừa phối hợp sự hài hòa giữa quan điểm của các tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật trên thế giới với các phong tục tập quán truyền thống của các vùng miền trên cả nước ta.

Kim Dung