Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Đông Tây hội ngộ ký biên bản thỏa thuận
giai đoạn 2 của dự án - Ảnh: Minh Châu

Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra” giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2012 tại 10 tỉnh, đã áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra trong lĩnh vực vệ sinh môi trường nông thôn. Từ năm 2009, Tổ chức Đông Tây hội ngộ đã đi tiên phong áp dụng phương pháp này trong các chương trình cải thiện vệ sinh nông thôn và vận động được hơn 160 nghìn hộ dân nông thôn xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trong giai đoạn 2012-2015 (trong đó 127 nghìn hộ có thu nhập thấp), góp phần không nhỏ để Việt Nam thực hiện mục tiêu 65% hộ gia đình nông thôn xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đến năm 2015.

Theo bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, kết quả đạt được không chỉ là những con số mà chính là những hành động, việc làm để thay đổi thói quen vệ sinh ở những gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ được tiếp cận với cuộc sống văn minh, tiến bộ, góp phần cải thiện điều kiện sống, sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Thêm vào đó, kết quả và kinh nghiệm của dự án góp phần thực hiện chỉ tiêu vệ sinh của Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn, tiêu chí môi trường của phong trào xây dựng nông thôn mới và tiêu chí “3 sạch” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Trong khuôn khổ dự án giai đoạn 2 (2016-2018), Hội LHPN chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện giáo dục truyền thông vệ sinh thay đổi hành vi thông qua truyền thông trực tiếp tại 5 tỉnh gồm: Trà Vinh, Bến Tre, Thanh Hóa, Hòa Bình và Ninh Bình.

Ngoài ra, Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương còn hỗ trợ các gia đình tiếp cận nguồn tín dụng tin cậy và hiệu quả từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng và cải tạo công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình hướng đến mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua việc xã hội hóa việc vận động 35 nghìn hộ dân nông thôn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và kết nối hộ dân với mạng lưới cung ứng có uy tín thông qua Hội LHPN các cấp và Tổ chức Đông Tây hội ngộ./.

Minh Châu