Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TH)

 

Chương trình 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020” là một trong 08 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội và được coi là chương trình có ý nghĩa cốt lõi, "xương sống", là lĩnh vực có tính chất quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố.

Nhìn lại tổng quát hoạt động nửa nhiệm kỳ qua, Hội nghị nhất trí đánh giá vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Chương trình số 01 trong toàn bộ 08 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI), những kết quả triển khai của Chương trình đã khẳng định tính chất quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố.

Ban Chỉ đạo Chương trình đã khẩn trương và tập trung triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là ban hành, triển khai đồng bộ hệ thống văn bản, đề án với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó, có những nội dung mới và khó như: Nghị quyết số 15 về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; Chỉ thị số 15 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội; Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố; Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy định đánh giá tổ chức đảng cấp trên cơ sở… Chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ…

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế tạo sự đồng thuận, đạt kết quả tích cực; sau thực hiện sắp xếp, củng cố, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, chất lượng hơn, kết quả thực hiện Nghị quyết 39 được bình chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Hà Nội năm 2016, được Trung ương nhân rộng mô hình tiêu biểu và đánh giá là địa phương đi đầu trong cả nước về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết.

Cùng với đó, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Triển khai các Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình đánh giá cao những kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng này. Đồng chí cũng nêu rõ yêu cầu không bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được và phải tập trung nắm bắt, dự báo tình hình, quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, những việc chưa làm được của Chương trình.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhấn mạnh một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình. Trong đó, tập trung quán triệt tới toàn thể Ban chỉ đạo cũng như các cấp, ngành của Thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và quyết liệt tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Tập trung hơn nữa việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần triển khai nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị... Quyết liệt thực hiện Chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” từ Thành phố đến cơ sở, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, chương trình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của cấp, ngành, đơn vị./.

Thu Hà