Tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Tuyên Huấn

Để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả Chỉ thị, Đảng bộ Binh chủng đã quán triệt, đưa nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và thường kỳ. Các cấp ủy trong Đảng bộ Binh chủng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, từng cá nhân đăng ký phấn đấu thực hiện Chỉ thị với những nội dung, mục tiêu cụ thể. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền, cổ động nêu gương các điển hình tiên tiến được tiến hành thường xuyên và kịp thời, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Thông qua thực tiễn triển khai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn Binh chủng,;đã xuất hiện nhiều phong trào, cách làm hay, mô hình hiệu quả và những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, như: Khối các lữ đoàn có phong trào “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”; các nhà trường có phong trào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, kỷ luật nghiêm”…Các phong trào của tổ chức quần chúng “Phát huy truyền thống năm xưa, tự hào tuổi trẻ Binh chủng thép hôm nay”; “Phụ nữ Binh chủng Tăng thiết giáp phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái sẻ chia giúp đỡ nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;... Cách làm hay, mô hình hiệu quả như: “Mỗi tuần 5 điều biết”, “Cẩm nang 5N”, “Tiếng nói Chính trị viên”; Ngôi nhà 100 đồng” của Thanh niên Binh chủng Tăng thiết giáp; “Kíp xe Thanh niên quyết thắng”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Lớp học tự quản”; “Tuần Thanh niên tự quản”; “Phân xưởng kiểu mẫu, nhà xe kiểu mẫu”...

Đại tá Hoàng Văn Lợi, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp luôn phát huy vai trò gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên; xác định rõ những nội dung học tập, làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chức trách nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, chỉ huy và tổ chức quần chúng trong quản lý, theo dõi, giám sát việc tu dưỡng học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có chuyển biến rõ rệt về đạo đức, lối sống, khắc phục khâu yếu, mặt yếu ở đơn vị, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu, tận tụy, chủ động sáng tạo trong học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ .

Bên cạnh đó, quán triệt, vận dụng liên hệ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Các đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế; tăng cường bồi dưỡng tổ chức phương pháp huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ các cấp.

Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp cho biết: Trong thời gian tới, Binh chủng Tăng thiết giáp xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện nghị quyết của các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Binh chủng Tăng thiết giáp lần thứ X; tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; tiếp tục nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến gắn với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh..../.

Chí Đáng