Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc 5 lời thề tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 09-9-1969. Ảnh tư liệu:bqllang.gov.vn

Hồ Chủ tịch, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, của toàn thể dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chiến sĩ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, qua đời là một tổn thất vô cùng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân ta, của cả loài người tiến bộ.

Đồng bào cả nước ta vô cùng thương tiếc Hồ Chủ tịch. Toàn Đảng, toàn dân ta luôn luôn ghi nhớ công ơn và sự nghiệp vĩ đại của Người, nguyện suốt đời đi theo con đường mà Người đã vạch ra.

Bầu bạn ta ở khắp năm châu cũng vô cùng thương tiếc Hồ Chủ tịch. Nhân dân thế giới đánh giá Hồ Chủ tịch là người tượng trưng cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của các dân tộc và tiêu biểu cho những phẩm chất tốt đẹp nhất của thời đại hiện nay.

Hồ Chủ tịch qua đời, nhưng Người đã để lại cho chúng ta một di sản rất quý báu. Đó là sự nghiệp vĩ đại, tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người. Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là đoàn kết chặt chẽ chung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết tâm làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà, ra sức thi đua đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân thế giới.

Theo tinh thần đó, Bộ Chính trị quyết định mở đợt sinh hoạt chính trị: "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch".

Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị này là: Làm cho mọi người thấy rõ hơn công lao và sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch đối với Đảng ta, dân tộc ta và đối với cách mạng thế giới, thấy rõ hơn phẩm chất cách mạng cao đẹp, trong sáng của Hồ Chủ tịch; do đó tăng thêm lòng tự hào, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm vươn lên tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Hồ Chủ tịch, thực hiện bằng được Di chúc của Người.

Về công lao và sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta thấy rõ:

- Hồ Chủ tịch là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời là chiến sĩ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là người tiêu biểu cho phong trào giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, giành độc lập và tự do của các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong thế kỷ XX này.

- Hồ Chủ tịch là người sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng ta, sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất, Nhà nước dân chủ nhân dân, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Hồ Chủ tịch đã lãnh đạo hai cuộc cách mạng ở nước ta: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân ta chống thực dân Pháp trước đây và đế quốc Mỹ ngày nay.

- Tư tưởng, đạo đức và tác phong của Hồ Chủ tịch là kết tinh những truyền thống tốt đẹp và tinh hoa của dân tộc Việt Nam trong hơn bốn nghìn năm lịch sử, kết hợp với tư tưởng cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Hồ Chủ tịch là một chiến sĩ cộng sản vĩ đại, suốt đời hy sinh phấn đấu, kiên cường bất khuất vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, yêu thương và gần gũi đồng chí, đồng bào.

Toàn Đảng, toàn dân ta vô cùng tự hào có được một lãnh tụ vĩ đại là Hồ Chủ tịch. Càng tự hào về Hồ Chủ tịch, chúng ta càng phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm phấn đấu vươn lên, vì nhận rõ rằng:

- Nhờ có sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và của Đảng, ngày nay lực lượng cách mạng của nước ta đã trở thành to lớn và không ngừng phát triển. Đảng ta có đường lối đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo; cán bộ, đảng viên ta đoàn kết nhất trí và đã được rèn luyện, thử thách nhiều; nhân dân ta rất tin tưởng ở Đảng, đoàn kết và giác ngộ chính trị khá. Nhà nước ta ngày càng vững mạnh, quân đội ta rất anh hùng. Đảng ta, Nhà nước ta và nhân dân ta có uy tín lớn trên thế giới.

- Những  thành quả cách mạng từ mấy chục năm nay của nhân dân ta là do có sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Hồ Chủ tịch, do Hồ Chủ tịch và Đảng ta có đường lốiđúng đắn, do Đảng ta đoàn kết nhất trí, nhân dân ta đoàn kết một lòng, hăng hái chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và của Đảng. Bên cạnh Hồ Chủ tịch, có Ban Chấp hành Trung ương Đảng đoàn kết, sáng suốt, trung thành tận tụy với sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

- Trong điều kiện hiện nay, mỗi người chúng ta đều cố gắng, quyết tâm đem hết sức mình ra phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân thì nhất định sẽ tạo ra được bước tiến mới, chất lượng mới trong tổ chức Đảng và Nhà nước ta và thúc đẩy được phong trào cách mạng của toàn dân ta tiến lên mạnh mẽ, kế tục một cách vẻ vang sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch.

*
*      *

Trong đợt sinh hoạt chính trị này, sẽ làm mấy việc cụ thể sau đây:

1. Tổ chức cho toàn thể đảng viên và nhân dân thảo luận Di chúc của Hồ Chủ tịch, Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhằm đạt mục đích nâng cao lòng tự hào, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm phấn đấu vươn lên. (Ngoài ba văn kiện trên đây, có thể đọc thêm Tiểu sử tóm tắt của
Hồ Chủ tịch và bài Diễn văn của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá III).

Cơ sở tổ chức sinh hoạt chính trị là: xí nghiệp, hợp tác xã, khu phố, đơn vị bộ đội, trường học, bệnh viện, cơ quan... ở các cơ sở đó, chi bộ đảng sinh hoạt riêng, sau đó tổ chức sinh hoạt chung cho toàn thể cán bộ, nhân viên và nhân dân.

Trong chi bộ đảng cũng như trong quần chúng, khi thảo luận Di chúc của Hồ Chủ tịch, mỗi người cần liên hệ với tư tưởng và hành động của mình, của đơn vị mình và có quyết nghị cụ thể sẽ làm gì để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trước mắt, thực hiện những lời thề danh dự đối với Hồ Chủ tịch.

ở mỗi địa phương và ngành, đợt sinh hoạt chính trị này sẽ làm gọn trong khoảng 15 ngày, mỗi đơn vị cơ sở tổ chức sinh hoạt trong bốn hoặc năm buổi ngoài giờ làm việc.

2. Tổ chức và lãnh đạo tốt phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh hành động cách mạng của đảng viên và quần chúng

a) Tổ chức đợt thi đua thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch trong toàn Đảng và toàn dân từ nay cho đến hết năm 1969, nhằm thực hiện tốt khẩu hiệu biến đau thương thành hành động cách mạng, cốt đạt một số mục tiêu trước mắt trong công tác xây dựng đảng trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ tiền tuyến, tổ chức đời sống nhân dân, hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 1969.

Để cho đợt hành động cách mạng này đạt được những kết quả thiết thực, mỗi khu uỷ, thành uỷ, tỉnh uỷ, mỗi ban, đảng đoàn và đảng uỷ trực thuộc trung ương phải nghiên cứu và đề ra mục tiêu hành động cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, cho các cơ sở và cho cơ quan lãnh đạo, sao cho mỗi đơn vị tập trung sức làm thật tốt một số công việc trọng tâm trước mắt. Ví dụ: ở nông thôn hiện nay thì tập trung vào mấy việc: chăm bón vụ mùa, chuẩn bị vụ đông - xuân 1969-1970, xây dựng kế hoạch nông nghiệp năm 1970, phổ biến và thực hiện Điều lệ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp kết hợp với việc chấn chỉnh công tác ba khoán theo Thông tri số 224-TT/TW ngày 12-12-19681) của Ban Bí thư. Cần có kế hoạch hành động chung cho toàn thể quần chúng trong địa phương, đơn vị và có kế hoạch hành động riêng của chi bộ đảng, của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính quyền.

Cần làm tốt đợt sinh hoạt chính trị này trong Đảng, trước hết là các cấp uỷ đảng. Trong dịp này, các cấp uỷ đảng, các ban, các đảng đoàn cần nghiên cứu kỹ Di chúc của Hồ Chủ tịch, tìm biện pháp tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, tăng cường ý thức tập thể, cải tiến công tác lãnh đạo và lề lối làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, chế độ, tích cực thanh toán những khuyết điểm về tư cách và sinh hoạt. Đối với đảng viên, cần có biện pháp tiếp tục nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng theo tinh thần của đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch năm nay. Nơi nào chưa làm đợt sinh hoạt chính trị về phẩm chất cách mạng thì kết hợp làm trong đợt này.

b) Đợt sinh hoạt chính trị này chỉ là bước đầu. Các cấp, các ngành cần có kế hoạch lâu dài thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, chú trọng vấn đề cải tiến công tác quản lý kinh tế, tài chính, chú trọng chấn chỉnh sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và cơ quan chính quyền, tăng cường công tác xây dựng đảng và củng cố chính quyền nhân dân.

Để tập trung và thống nhất lãnh đạo, đồng thời dành thời gian để quần chúng làm việc thiết thực và có điều kiện nghỉ ngơi, Bộ Chính trị quyết định từ nay trở đi không một cấp uỷ hoặc cơ quan lãnh đạo ngành nào được tự ý đề ra những vấn đề học tập trong quần chúng nếu không có chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư hoặc của Thủ tướng Chính phủ.

*
*      *

Đợt sinh hoạt chính trị "Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch" có tác dụng rất quan trọng đối với việc phát huy tình cảm và ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tăng cường đoàn kết và nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, biến đau thương thành hành động cách mạng, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ công tác trước mắt.

Các cấp uỷ đảng và các ngành phải lãnh đạo trực tiếp và cụ thể, bảo đảm cho đợt sinh hoạt chính trị này đạt những kết quả thiết thực, những tiến bộ rõ rệt thể hiện ngay trong phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ, sôi nổi của quần chúng. Đó là cách tốt nhất để biểu hiện lòng tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta.

T/M Bộ Chính trị
Trường Chinh

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.1) Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kin Đảng Toàn tp, Sđd,t.29, tr.554 (B.T). 

Theo Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chinh trị quốc gia, 2004, tập 30, tr. 283-289.