Nông thôn ở Sóc Trăng đang dần "thay da đổi thịt"
với hệ thống giao thông đồng bộ. Ảnh: NS

Để Chỉ thị 05 được triển khai sâu rộng, Huyện ủy Thạnh Trị đã tổ chức học tập, quán triệt thông qua mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên và lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội. Tất cả 45/45 chi, đảng bộ cơ sở đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Đồng thời, lồng ghép đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.

Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, huyện Thạnh Trị đã có nhiều tập thể, cá nhân xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện có hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng bộ xã Lâm Kiết luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh, làm nền tảng chính trị vững chắc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; đồng thời, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

Đảng ủy xã và các cấp ủy chi bộ trực thuộc luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tập trung tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tất cả đảng viên trong Đảng bộ và người dân trong xã. Tổ chức cho đảng viên viết bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Xây dựng được nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác, điển hình như: Mô hình góp quỹ hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 14 chi bộ trực thuộc; hay như Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Trần Văn Bảy với 26 đảng viên gồm 3 tổ chuyên môn. Mỗi tháng họp định kỳ, lãnh đạo Chi bộ đều kể một mẩu chuyện về Bác Hồ để đảng viên rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân... Đó là tấm gương của ông Trần Văn Công (xã Lâm Tân), đã không ngừng nghiên cứu, tiên phong chuyển đổi trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng dứa trên vùng đất phèn trũng, lợi nhuận mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn giúp vốn cho 5 hộ nghèo, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, đóng góp xây cầu, đường giao thông nông thôn... 

Đồng chí Võ Hoàng Hận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Trị cho biết, qua đánh giá, kiểm điểm, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm cho thấy, hầu hết các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đều tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thời gian tới, Huyện ủy Thạnh Trị sẽ nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên theo phong cách làm việc dân chủ, nói đi đôi với làm, sống trong sạch, giản dị và nêu gương.../.


PT