Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh ban hành chủ trương chỉ đạo thực hiện mô hình trên địa bàn toàn huyện để đổi mới tác phong, lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Nội dung, yêu cầu của mô hình này được nêu cụ thể nhưng ngắn gọn, dễ nhớ. Trong thực thi công vụ, phải thực hiện 4 đúng, đó là: đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương chính sách, pháp luật. Đối với việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, cần thực hiện 4 phải: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn. Phương châm giải quyết công việc phải đảm bảo 3 sát, đó là: sát dân, sát việc, sát cơ sở. Và hướng đến 3 nhất, đó là: gương mẫu nhất, hiệu quả nhất, sâu sát cơ sở nhất. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, chức trách cụ thể của mỗi cá nhân mà có thể nhấn mạnh yếu tố này hoặc yếu tố khác hoặc bổ sung thêm những nội dung cụ thể theo ngành nhưng yêu cầu chung là phải quán triệt đầy đủ nội dung mô hình trong thực hiện.

Về nội dung "4 đúng", "4 phải", nhiều đơn vị đã rà soát bổ sung nội quy, quy chế làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm một cách cụ thể; xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành, người phụ trách và trách nhiệm tập thể, cá nhân rõ ràng; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Tiêu biểu như: Ủy ban nhân dân huyện xây dựng bảng phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng phòng, ban và đánh giá tiến độ để biểu dương, phê bình trong cuộc họp Ủy ban nhân dân và trong chào cờ toàn khối chính quyền hàng tháng. Bên cạnh đó, yêu cầu các bộ phận, cán bộ công chức trực tiếp tiếp dân, giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân thực hiện nghiêm 4 phải: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn. Phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét, nhất là thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Cơ bản khắc phục được những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính, trả lời đơn thư, kiến nghị của nhân dân. Cũng có nhiều cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ huyện đến từng nhà dân để giải quyết thủ tục hành chính hoặc thăm khám, chữa bệnh cho người gặp khó khăn, già yếu…

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tặng 100 đầu sách cho Chi bộ
khối phố Tam Cẩm, Phú Thịnh. (Ảnh: phuninh.org.vn)

Đối với nội dung "3 sát", "3 nhất", Huyện ủy Phú Ninh phân công các đồng chí huyện ủy viên và chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn phân công đảng ủy viên trực tiếp đến dự sinh hoạt chi bộ ở các thôn, khối phố. Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân được chú trọng thực hiện thường xuyên hơn. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo huyện đã tổ chức hàng chục cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân ở các khu dân cư... Chỉ đạo giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm, nhất là phát triển sản xuất, quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới... được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Năm 2017, Huyện ủy phân công 70 chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, giúp 85 thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị. Theo hướng, mỗi chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh của mình, nhận giúp thôn, khối phố thực hiện các tiêu chí về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Phân công 60 đơn vị nhận giúp 52 hộ nghèo trên địa bàn huyện. Với các hình thức phù hợp như: cùng với các nguồn lực từ nhà nước và xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ, các nguồn vốn, kỹ thuật; vận động giúp hộ nghèo tìm việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững... Đến cuối năm 2017 có 34/52 hộ được giúp đỡ thoát nghèo. Cuối năm 2017, huyện tổ chức điều tra dư luận xã hội về mức độ hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả, theo đánh giá của người dân, tính tiên phong gương mẫu, sâu sát cơ sở, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.

Năm 2018, Huyện ủy tiếp tục phân công 61 chi, đảng bộ trực thuộc giúp 64 hộ nghèo. Ủy ban nhân dân huyện phân công các cơ quan trực thuộc giúp 34 hộ gia đình chính sách, người có công khó khăn; thành lập 10 tổ công tác của huyện giúp 10 thôn điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chủ trương trên, một mặt, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, mặt khác, cán bộ, đảng viên, công chức hiểu được tâm tư, nguyện vọng, đời sống của bà con tại các khu dân cư, tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết trong chỉ đạo, quản lý, thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và quan trọng hơn là tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Có thể nói, mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" được triển khai trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phú Ninh đã và đang mang lại nhiều kết quả thiết thực.Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát thực của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các đơn vị, sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

TL