Triển khai xây dựng NTM, diện mạo huyện Tiên Du ngày càng khang trang, sạch đẹp.
 (Ảnh minh họa – Nguồn: TH)

Huy động nguồn lực cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân

Tiên Du là một huyện trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, gồm có 13 xã và 01 thị trấn, với dân số trên 158.000 người. Tiên Du nằm trên các tuyến trục giao thông quan trọng nối liền các trung tâm kinh tế, văn hoá, thương mại phía Bắc. Xác định xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn của Đảng, hợp lòng dân, Tiên Du triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM một cách quyết liệt, đồng bộ.

Cụ thể, để triển khai thực hiện chương trình, Tiên Du luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM. Qua đó, nhận thức của phần lớn cán bộ, người dân về xây dựng NTM có chuyển biến rõ rệt, xây dựng NTM trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Dân chủ cơ sở được nâng cao, ý thức trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên, phát huy được nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần huy động nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du cho biết, từ việc xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Huyện uỷ Tiên Du đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM; chỉ đạo UBND huyện ban hành Đề án xây dựng NTM huyện Tiên Du giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2025...

Với mục tiêu “Xây dựng huyện Tiên Du cơ bản trở thành huyện NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc”, Huyện ủy Tiên Du đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước biến thành hành động của mỗi người dân làm cho ý Đảng - lòng dân là một.

Trong triển khai, bước đầu Tiên Du tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt việc tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của huyện đã đề ra trong thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn huyện.

Trước hết, huyện chọn xã Tân Chi để chỉ đạo điểm, sau đó mỗi năm chọn từ 2 đến 3 xã làm theo hình thức cuốn chiếu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thấy hình thức cuốn chiếu có nhiều bất cập, thực hiện không đồng bộ, chậm tiến độ, nên Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Du đã quyết định chỉ đạo triển khai đồng loạt các xã cùng làm, xã nào có lợi thế thực hiện tiêu chí nào thì cho triển khai (dễ làm trước, khó làm sau). Đồng thời, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là việc vận động, để tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân; cùng với các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát cơ sở để triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Từ đó, đã có nhiều phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM được triển khai thực hiện như: Mỗi đoàn thể đều có kế hoạch phấn đấu xây dựng trong năm ít nhất 01 nhà trở lên cho hộ nghèo của hội viên mình; Phụ nữ có phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Hội Nông dân có phong trào “Giúp nhau làm kinh tế gia đình”; Thanh niên có phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, Ngõ xóm khang trang, đường thanh niên tự quản”, cơ quan công sở có phong trào “Xanh sạch đẹp”… Các tổ thu gom, xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, bước đầu có hiệu quả thiết thực.

Nhờ đó, đại đa số người dân trong huyện đã nhận thấy được rằng, chương trình xây dựng NTM là một quá trình đổi mới sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của nó trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nông thôn mới – thay đổi diện mạo quê hương Tiên Du

Khi tư tưởng đã thông, nhiều người dân đã tự nguyện, tự giác đóng góp xây dựng cùng với sự giúp đỡ của Nhà nước, của địa phương. Đã có hàng chục hộ gia đình hiến hàng trăm m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, nhiều hộ gia đình tự chặt cây, tháo dỡ mái che, mái vẩy để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng thời gian. Bên cạnh đó, nhân dân cũng đã mạnh dạn phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, dồn điền đổi thửa…Có vốn, có kiến thức, nhiều người đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Từ đó, nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với phong trào ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây lúa và đẩy mạnh chăn nuôi…

Cùng với đó, các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các phong trào mang đậm tính đạo lý, nhân văn và dân sinh như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng quỹ khuyến học,... được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du Nguyễn Đình Phương khẳng định, xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn hợp lòng dân, có tác động rõ rệt đến khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong quá trình thực hiện, huyện Tiên Du đã phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt việc đối thoại với nhân dân để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, bức xúc của người dân, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng NTM và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau 6 năm thực hiện, toàn huyện đã triển khai 255 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng nguồn vốn trên 1.126 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước là trên 1.115 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa và sự đóng góp của nhân dân là trên 11 tỷ đồng. Các nguồn vốn chủ yếu để đầu tư xây dựng trường học; đường giao thông nông thôn; nhà văn hóa xã, thôn; trạm y tế; bãi tập kết trung chuyển rác thải; kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Với cách làm đồng bộ, được sự ủng hộ của nhân dân, đến năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt 10.574,2 tỷ đồng.Thu ngân sách huyện đạt 1.092 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng/năm. Tiên Du đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, bao gồm 13/13 xã và huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016. Việc hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo của quê hương Tiên Du, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du Nguyễn Đình Phương, trong quá trình thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Tiên Du đã rút ra được kinh nghiệm, phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền, hoạt động của ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đặc biệt là ban quản lý xây dựng NTM các xã, trong đó Đảng ủy cần có Nghị quyết phân công cấp ủy phụ trách các chi bộ về xây dựng NTM. Tích cực tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng NTM, phát động phong trào thi đua ở các thôn, các đoàn thể gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Cùng với đó, phải huy động mọi nguồn lực tập trung cho xây dựng NTM. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, chủ động khai thác huy động mọi nguồn lực của địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện xây dựng NTM. Tổ chức quy hoạch và lập dự án khu dân cư mới ở các vị trí giá đất thị trường để tạo nguồn vốn xây dựng NTM. Đặc biệt là lựa chọn các tiêu chí ưu tiên về trường học, trạm y tế và các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa - xã hội có vai trò thúc đẩy phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Lựa chọn thực hiện các dự án, công trình cấp bách phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm phát huy hiệu quả của dự án, không đầu tư dàn trải. Mặt khác, phải có giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM.../.

Thu Hương