Trao đổi với chúng tôi về những kết quả bước đầu sau 1 năm tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, đồng chí Phan Thị Hồng Xoan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh cho biết, Thị xã đã rất sát sao, nghiêm túc thực hiện để triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Phan Thị Hồng Xoan. (Ảnh: TH)

Đầu tiên, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, thành lập ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng đề án, đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ phường, xã, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện.

Sau hơn 01 năm quyết liệt thực hiện đã đưa ra những kết quả bước đầu: 04 đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh) và 70% phòng, ban của Ủy ban nhân dân Thị xã chỉ bố trí 01 cấp phó. Chuyển nhiệm vụ công tác nội chính từ Văn phòng Thị ủy về cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Thực hiện sáp nhập 4 cơ quan thành 2 cơ quan. Phê duyệt Đề án sát nhập của 06 phường, xã và một số cơ quan.

Ngoài ra, Thị xã đã thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, đã giảm được 32 người, gồm: 01 hợp đồng 68, 25 viên chức giáo dục, 02 viên chức y tế và 04 cán bộ phường, xã; giảm 12 trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, trường học. 100% phường, xã đã thực hiện sáp nhập Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành Văn phòng cấp ủy, chính quyền.

Các nội dung trên bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; giảm bớt các đầu mối, khâu trung gian, thực hiện công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và góp phần tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước cho bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp; chuyển một số đơn vị sự nghiệp sang hoạt động tự chủ về kinh phí, nhằm thực hiện một trong 03 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định.

Đồng chí Phan Thị Hồng Xoan cho biết thêm, theo kế hoạch, đến năm 2021, sẽ giảm 3/27 (11,1%) đơn vị sự nghiệp công lập toàn thị xã; giảm 122 biên chế sự nghiệp so với năm 2015. Có 02 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần về kinh phí. Đến năm 2021, số lượng cán bộ, công chức mỗi phường 18 người. Đến năm 2020, mỗi thôn, tổ dân phố chỉ còn 07 người phụ trách các công việc ở thôn, tổ dân phố (trong đó có 02 người hoạt động không chuyên trách).

Tuy nhiên, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế có những vướng mắc, khó khăn nhất định, bởi liên quan đến tư tưởng, tâm tư của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp trưởng sau khi sắp xếp, sáp nhập. Ngoài ra, Thị ủy cũng gặp khó do còn thiếu các văn bản, quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế khi thực hiện các nghị quyết; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sáp nhập địa phương, đơn vị.... Do đó, mong muốn lớn nhất của thị xã là được sự hỗ trợ cả về cơ chế, chính sách và nguồn lực để việc thực hiện các nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

Huyền Hòa