Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ
thường xuyên, quan trọng, cấp bách. (Ảnh: mt.gov.vn) 

Yêu cầu nêu trên nằm trong Kế hoạch của Bộ GTVT vừa được Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ký ban hành, nhằm thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Bộ GTVT cho biết, việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ PCTN theo Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh và góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;…

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác PCTN; gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng;… Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT phải tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng…/.

ĐP