UBND TP Cần Thơ yêu cầu THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của
các cấp, các ngành, các địa phương trực thuộc. (Ảnh: cantho.gov.vn)

Chương trình đặt ra mục tiêu tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ quan trọng khác của thành phố.

UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020.

Để đạt được yêu cầu đó, UBND thành phố Cần Thơ xác định công tác THTK, CLP trong năm 2018 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện CLP trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tổng sản phẩm của thành phố tăng trưởng kinh tế từ 7,5% - 8%. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu huy động tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33% - 34% GDP…

UBND thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu công tác THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; đồng thời phải xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương với các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP và kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng sở, ngành của thành phố và địa phương; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực. THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc THTK, CLP để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố và gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Cần Thơ./.

ĐP