Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đã đạt những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quang cảnh Hội nghị.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn bình quân cả nước, hằng năm trung bình từ 3-4%/năm, còn 23,09% năm 2018; trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt, tuổi thọ trung bình tăng, suy dinh dưỡng ở trẻ em, tử vong mẹ giảm nhanh, bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ DTTS tại chỗ ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng được yêu cầu phát triển vùng đồng bào DTTS. Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS được kiện toàn, củng cố, vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, cốt cán trong tôn giáo được phát huy. An ninh, quốc phòng vùng DTTS&MN được giữ vững, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định xã hội. Đồng bào các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh các quan điểm của Đảng về công tác dân tộc trong Nghị quyết 24 và các Văn kiện Đại hội X, XI, XII còn nguyên giá trị, thể hiện chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc nhất quán của Đảng.

Xác định trong tình hình mới, công tác dân tộc đòi hỏi phải có sự đổi mới mang tính đột phá, quyết liệt, hiệu quả, theo đồng chí Trương Thị Mai, cần quan tâm đến yếu tố phát triển bền vững trong vùng DTTS&MN bởi nếu không, vùng DTTS&MN sẽ đối mặt với nhiều vấn đề trong nhiều năm tới như: Ô nhiễm môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu…

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo.

Cho rằng cần kiên trì, nhất quán thực hiện nguyên tắc các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết cùng nhau phát triển, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu tập trung phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ DTTS, bởi đây chính là lực lượng dẫn dắt vùng DTTS&MN phát triển; đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS; thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ DTTS.

Cùng với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của cấp ủy đảng, toàn hệ thống chính trị đối với công tác dân tộc, Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu các dự thảo cần nhấn mạnh nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc gắn sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, lồng ghép, tích hợp trong chương trình phát triển bền vững.

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con DTTS tiếp cận chính sách, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các cơ quan; đổi mới mô hình tổ chức, bộ máy hoạt động của các cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở gắn với thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc”, đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ.

Thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, cần ban hành tiêu chí, xây dựng chính sách hỗ trợ vùng DTTS&MN để tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ, tích cực của đồng bào, khắc phục tư tưởng ỷ lại, ổn định cuộc sống cho đồng bào du canh, du cư, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, thực thi các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào DTTS đấu tranh với các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp.


Các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương góp ý kiến vào các 
dự thảo văn bản tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất nhất kiến nghị trên cơ sở báo cáo tổng kết Nghị quyết 24, đề nghị Bộ Chính trị ban hành Kết luận về công tác dân tộc giai đoàn 2019-2020 để lãnh đạo, chỉ đạo ngay những nội dung đặt ra trong thực tiễn cần giải quyết; đồng thời, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc.

Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ cụ thể hóa Khoản 5 Điều 70 của Hiến pháp năm 2013 quy định “Quốc hội quyết định chính sách dân tộc”; giao Đảng đoàn Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, giao Chính phủ xây dựng và ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN thực hiện từ năm 2021./.

Tin, ảnh: Minh Châu