Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh:HD)

Ngày 19/4, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm nắm bắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái Giàng A Tông, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; tỷ lệ tập hợp quần chúng ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 385.244 đoàn viên, hội viên với tỷ lệ tập hợp trung bình đạt 83,5%, vượt 13,5% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII đề ra.

Bên cạnh đó, các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và nhân rộng, phát huy hiệu quả; lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên được đảm bảo. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng luôn chủ động phối hợp nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ năm 2019, Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ, đảm bảo khoa học, toàn diện, “rõ người, rõ việc”, trong đó giao Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng hình thức đặt hàng nhiệm vụ; đồng thời có cơ chế thưởng cho những tổ chức, cá nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, nhận thức về vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị đã có những bước tiến dài. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn được chọn lựa kỹ lưỡng, đào tạo bài bản, coi đây là môi trường rèn luyện, thử thách, là cơ sở để tỉnh tạo nguồn và luân chuyển cán bộ.

Khẳng định nơi nào công tác Mặt trận hoạt động hiệu quả thì cộng đồng dân cư sẽ ổn định, Bí thư Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo đồng bộ tới MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành để các cuộc vận động, phong trào thi đua có sức sống bền vững gắn với quyền, lợi ích thiết thực của nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, sau 10 năm triển khai Kết luận 62-KL/TW, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hóa nhiệm vụ của mình để triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung Kết luận đã đề ra, qua đó khẳng định vai trò của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 62, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chú trọng công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chức trách, nhiệm vụ; quan tâm nhân rộng những mô hình có sức sống ở cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phải có sự phân vai, chọn công việc phù hợp theo hướng rõ người, rõ việc với chức năng nhiệm vụ; đa dạng các nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để tập hợp quần chúng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương….

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng đề nghị tỉnh Yên Bái quan tâm tạo điều kiện để Mặt trận tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Trong quá trình tổ chức Đại hội, cần bám sát tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Nghị quyết 18-NQ/TW để bố trí, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận thực sự năng động, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trước đó, ngày 18/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng bộ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị những người làm công tác Mặt trận và đoàn thể phải luôn cập nhật những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để truyền tải trực tiếp tới nhân dân. Đặc biệt, phải phát huy vai trò người đại diện cho nhân dân, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong nhân dân để tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết.../.

Hương Diệp