Quang cảnh kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ bảy khóa XV. (Ảnh: NK)

Theo Nghị quyết, Hà Nội đặt mục tiêu, năm 2019 cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

TP thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được Thành phố đề ra cho năm 2019 là: GRDP tăng từ 7,5% trở lên; GRDP/người đạt 118-120 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng 10,5-11%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 7,5-8%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp là 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 0,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; tỷ lệ dân số được ở thành thị được cung cấp nước sạch là 100%, nông thôn là 69%; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị là hơn 98% và khu vực nông thôn là 90%...

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư; Phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế và giá trị truyền thống của Thủ đô, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và xây dựng thành phố thông minh; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí…./.

Nam Khánh