Đến năm 2025, Hà Tĩnh phấn đấu trên 95% tổ chức bộ máy hệ thống
MTTQ các cấp được kiện toàn sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
(Ảnh: mattran.hatinh.gov.vn)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa ký ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời gian tới.

Theo đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ; quan tâm thỏa đáng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng MTTQ vững mạnh; xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò và tạo điều kiện để MTTQ tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy việc giám sát đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân; thắt chặt mốt quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, sát với nhân dân; khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ. Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ, năng lực về các lĩnh vực, có uy tín và khả năng vận động, đoàn kết, tập hợp quần chúng.

Cụ thể, đến năm 2025, Hà Tĩnh phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác Mặt trận; 100% Ủy ban MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 1,3 - 1,5%/năm; 100% Mặt trận cấp cơ sở củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trên 95% tổ chức bộ máy hệ thống MTTQ các cấp được kiện toàn sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;…

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hà Tĩnh xác định cần tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ giải pháp như sau: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với MTTQ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện trách nhiệm đối với MTTQ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ; xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay; quan tâm công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và với chính quyền các cấp.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, trong những năm qua hoạt động của MTTQ đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, quy định, quy chế. MTTQ các cấp đã từng bước được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, còn một số cấp ủy đảng, chính quyền vẫn chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; hoạt động của MTTQ chưa thực sự ngang tầm với vị trí, vai trò và yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng một số cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ hiệu quả chưa cao; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở một số nơi còn hạn chế…


Lan Hương