Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử

địa phương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. (Ảnh: N.D)

Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, từ việc nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng và động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, trực tiếp là ban thường vụ, đồng chí bí thư cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, có bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm lịch sử ở các cấp, các ngành. Chú trọng đến công tác sưu tầm, khai thác tư liệu khi nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Có kế hoạch chỉnh lý, tái bản các ấn phẩm lịch sử Đảng giai đoạn trước năm 1975 đã xuất bản nhưng còn nhiều nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố chưa hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ giai đoạn sau năm 1975, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và biên soạn đến năm 2015, phấn đấu hoàn thành trước đại hội đảng bộ năm 2020. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chưa biên soạn lịch sử hoặc biên niên lịch sử, hoặc kỷ yếu của đơn vị mình cần khẩn trương sưu tầm tư liệu và biên soạn đến năm 2015 hoặc mốc thời gian kết thúc nhiệm kỳ gần nhất. Các xã, phường, thị trấn cần đẩy nhanh việc biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng hoặc biên niên lịch sử theo đúng tiến độ đề ra (30/12/2018).

Cùng với đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ./.

ĐP