Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: PC)

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc  hội; Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tướng lĩnh quân đội; Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; các nhân sỹ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong diễn văn mở đầu Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật bối cảnh ra đời cũng như lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Nó đã vượt khỏi không gian và thời gian, trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Nhân dân Việt Nam cùng loài người tiến bộ mãi mãi ghi nhớ công ơn của lãnh tụ vĩ đại V.I.Lê-nin, của những người Bôn-sê-vích và nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đã phấn đấu, hy sinh làm nên sự kiện lịch sử có một không hai này!

Tổng Bí thư nêu rõ: Suốt trong những năm tháng tồn tại của Nhà nước Xô-viết - con đẻ của Cách mạng Tháng Mười, và nhất là từ sau ngày Liên bang Xô-viết bị giải thể, các thế lực thù địch và các thế lực cơ hội thuộc đủ màu sắc luôn dùng trăm phương ngàn kế để phủ định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười và những thành quả to lớn của chế độ Xô-viết. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Dù cho vật đổi sao dời, tinh thần Cách mạng Tháng Mười và những thành quả lịch sử cũng như những cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới!

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: PC)

Riêng đối với Việt Nam, chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng nước ta.

"Rõ ràng, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

“Nhân dịp này, Việt Nam một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô - viết về tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ to lớn, hết sức quý báu dành cho nhân dân Việt Nam” – Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thành tựu mà chúng ta đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với lý tưởng cao đẹp và những bài học thực tiễn sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, toả sáng, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh:PC)


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Theo lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, với những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thành công và cả những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong gần một thế kỷ qua, chúng ta cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhằm tiếp tục làm sáng rõ những quy luật, nguyên lý phát triển phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh của Đảng và triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra

Cũng theo Tổng Bí thư, thực tiễn sinh động, phong phú và giàu sức sống đã và đang chứng minh con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử. Cùng với dòng chảy thời gian, từ sâu thẳm trong ký ức mỗi chúng ta, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vẫn còn hiển hiện sinh động trong đời sống xã hội và mãi là những mục tiêu cao cả mà nhân loại tiến bộ đang nỗ lực vươn tới: Đó là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn lúc nào hết, chúng ta càng nhận thức rõ hơn những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô - viết và càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thực tiễn và các thành tựu của cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. (Ảnh: PC)


Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trong bối cảnh đất nước đang chứng kiến những ngày sôi động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực. Nhiều quyết sách và việc làm cụ thể gần đây được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa. Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, tin tưởng chắc chắn rằng, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội - Tổng Bí thư chỉ rõ. 

Tiếp đó, thay mặt những người Việt Nam đã học tập, nghiên cứu và công tác tại Liên bang Xô - viết, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm thiết thực và toàn diện của Đảng, Nhà nước Việt Nam; sự giúp đỡ hết lòng và bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam. Mỗi sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh đã tiếp nhận được khối lượng lớn tri thức tiên tiến và kỹ năng thao tác nghề nghiệp trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hoá giáo dục, văn học nghệ thuật đến an ninh quốc phòng...

Đồng chí Hồng Vinh thông tin, điều đáng mừng và cũng là niềm tự hào là trong số hàng ngàn, hàng vạn người Việt Nam được tiếp nhận tri thức và tình cảm ấy, có nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của đất nước; hàng trăm giáo sư, tiến sĩ đã và đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các ngành khoa học mũi nhọn của quốc gia…. “Trở thành công dân có ích cho Tổ quốc mỗi chúng tôi luôn khắc ghi trong ký ức đời mình những tình cảm sâu nặng với các cô giáo, thầy giáo Liên Xô đã coi chúng tôi như những người con, người cháu, người em thân thiết trong gia đình, nhường cơm sẻ áo, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, làm tất cả những gì có thể vì học sinh Việt Nam thân yêu" - đồng chí Nguyễn Hồng Vinh xúc động khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh:PC)

Cuối Lễ kỷ niệm, thay mặt thế hệ trẻ, Tạ Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để tuổi trẻ tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại, được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam cũng là dịp để thế hệ trẻ tỏ lòng thành kính tri ân tới Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lớp lớp thế hệ đi trước đã cống hiến, hi sinh tính mạng, sức lực và trí tuệ để tuổi trẻ hôm nay có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc.

“Phát huy những truyền thống tốt đẹp được hun đúc từ lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, được rèn luyện trên từng bước đường của Cách mạng Việt Nam, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng  học tập trau dồi lý luận chính trị, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”; không dao động trước khó khăn, thách thức, xung kích, tình nguyện, lao động sáng tạo; nỗ lực vươn lên, đóng góp tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” – Tạ Thị Bích Ngọc nêu rõ./.

 

Thu Hà - Phạm Cường