Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh:TH

Chiều 9/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đánh giá: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ Thành phố đến cơ sở được tăng cường và có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”... Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội.

Hà Nội đã tập trung củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền, đẩy mạnh thực hiện dân vận chính quyền, dân vận của lực lượng vũ trang. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng từ Thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là triển khai sáng tạo, với nhiều cách làm, nội dung phong phú, có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XIV, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị; phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thanh niên, trong đó tập trung công tác giáo dục, đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo điều kiện để thanh niên được vay vốn, sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên làm giàu chính đáng.

Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành, các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động tình nguyện, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xung kích tham gia cải cách hành chính; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp được quan tâm vững mạnh, vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định. Tư tưởng chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ học vấn, phẩm chất, đạo đức của thanh niên có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian qua tại Hà Nội vẫn còn một số hạn chế. Đó là công tác xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận ở một số cấp ủy chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc cụ thể hóa một số chủ trương, chính sách còn chậm, có việc chưa sát với thực tế; nhiều bức xúc của người dân chưa được quan tâm giải quyết thỏa đáng. Việc chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn mang tính hình thức, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một số địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình tôn giáo ở một số nơi trên địa bàn Thành phố còn diễn biến phức tạp. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương chậm được đổi mới, kết quả công tác vận động quần chúng còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, thậm chí có trường hợp quan liêu, xa rời quần chúng, tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc còn yếu. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa kiện toàn kịp thời.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp ủy đảng thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận; vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội về công tác dân vận, chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.  

 


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh:TH

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, dân vận của lực lượng vũ trang, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức quản lý chính quyền đô thị theo Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên phát huy vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề, đảm bảo nâng tỷ lệ số lao động trẻ đã qua đào tạo để thanh niên có nhiều cơ hội tìm việc làm, đồng thời thường xuyên mở hội chợ việc làm, các trung tâm giao dịch việc làm, giới thiệu và giải quyết việc làm, giảm thiểu thất nghiệp trong thanh niên.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 9/8/2018 thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 Nghị quyết trên./.

Thu Hà