Cần thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác

đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

(Ảnh: Hàn Giang)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, công tác đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới về nội dung và phương pháp; công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đã dần đi vào nề nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ; luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đã được thực hiện đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ được tăng cường.

 Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ vẫn còn những hạn chế nhất định: Công tác đánh giá cán bộ tuy có đổi mới về nội dung và phương pháp nhưng vẫn chưa đảm bảo thực chất. Công tác quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch đạt chất lượng chưa cao, quy hoạch cán bộ sở, ngành chưa ban hành quyết định phê duyệt. Đào tạo, bồi dưỡng còn chạy theo số lượng, có trường hợp không đúng đối tượng và chất lượng có mặt chưa tốt. Việc luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thẩm quyền, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện chính sách cán bộ có mặt còn bất cập. Quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên và kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ thiếu thường xuyên nên chưa kịp thời phát hiện các sai phạm trong công tác cán bộ...

 Để thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đúng quy định; khắc phục kịp thời, hiệu quả các khuyết điểm, sai phạm; đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm Thông báo số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị 28-CT/TU về thực hiện công tác quy hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

 Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; nghị quyết, chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

 Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng hiệu quả, thiết thực. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo đúng quy định; đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở.

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đồng thời chỉ đạo tự kiểm tra, rà soát, xử lý các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thẩm quyền từ tháng 6/2012 đến nay. Chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm (nếu có) trong công tác cán bộ.

 Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương rà soát và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định theo thẩm quyền về: Tiêu chuẩn chức danh cán bộ; tiêu chí đánh giá cán bộ; phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển cán bộ; hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 Cùng với đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, đồng thời khi phát hiện thì tham mưu bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thẩm quyền từ tháng 6/2012 đến nay. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung, biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 10/02/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;…

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định theo thẩm quyền về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng; chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp thuộc khối cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6/2012 đến nay; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm (nếu có) trong công tác cán bộ./.


ĐP