Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã trực tiếp truyền đạt tới các đại biểu những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, 4 Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Để góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Đó là: Tổng LĐ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn tuyên truyền, triển khai Nghị quyết đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương tùy điều kiện, tình hình thực tế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ Công đoàn cơ sở bảo đảm an toàn, tiết kiệm; triển khai các hình thức tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả về Tổng LĐ.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần chủ động triển khai hiệu quả Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, chú trọng việc phát triển tổ chức Công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên đặc biệt là triển khai xây dựng các thiết chế Công đoàn phục vụ công nhân lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại một số  LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương./.

Minh Châu