(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010- 2015 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015) ra mắt Đại hội - Ảnh: Báo Hòa Bình

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2005-2010) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2010-2015) nêu trong báo cáo chính trị; Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ Hòa Bình nhiệm kỳ 2010-2015, được Đại hội xác định chủ đề xuyên suốt là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đến năm 2015, kinh tế tỉnh Hoà Bình cơ bản đạt mức phát triển trung bình của cả nước”.

Theo đó, từ nay đến 2015, Hòa Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của tỉnh, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững; Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và giữ vững ổn định chính trị xã hội; Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu đến năm 2015 kinh tế tỉnh Hoà Bình cơ bản đạt mức phát triển trung bình của cả nước.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015: Về tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 13% (chưa tính giá trị tăng thêm của Công ty thủy điện Hòa Bình); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 12,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 3%/năm; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

Đại hội đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện, trong đó đáng chú ý là: Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ bên ngoài, huy động tối đa các nguồn lực trong tỉnh để phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ; Bước đầu hình thành vùng động lực kinh tế và ngành kinh tế mũi nhọn làm đầu tàu cho sự phát triển kinh tế của tỉnh; Quan tâm giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 53 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Việt Cường được bầu là Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Quang được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình gồm 9 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Minh Quang được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 16 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội - Ảnh: Báo Hòa Bình

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Thành công của Đại hội thể hiện trước hết ở sự tập trung trí tuệ tập thể, dân chủ, thảo luận, thông qua các văn kiện trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí, thống nhất cao. Đồng chí đề nghị: Sau Đại hội, các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh cần có kế hoạch quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng Đảng bộ, địa phương, đơn vị mình./.