Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thế Công)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trực tiếp thông báo đến các đại biểu tham dự những kết quả của Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa qua.  Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong 3 ngày từ 16 – 18/5/2019 tại Hà Nội.Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.Hội nghị cũng nhằm chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và là tiền đề chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; Đề cương báo cáo thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, từ 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, từ 2021 – 2030.Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, lĩnh vực Văn hóa được đặc biệt quan tâm tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bộ trưởng đề nghị các Bí thư cấp ủy phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị kịp thời triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Từ đó xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, chương trình hành động của cấp ủy và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.

K.T (T.H)