(ĐCSVN) – Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2013/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Tổng cục Dạy nghề là tổ chức thuộc Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về dạy nghề, bao gồm: Chương trình, giáo trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng dạy nghề, khung trình độ nghề quốc gia, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia, tiêu chuẩn giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề, quy chế thi, tuyển sinh, hệ thống văn bằng, chứng chỉ, danh mục nghề đào tạo, cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dạy nghề theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Dạy nghề có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, là đơn vị dự toán ngân sách cấp II thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có tài khoản riêng.

Tổng cục Dạy nghề có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ về dạy nghề; Quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề…

Tổng cục Dạy nghề giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án, dự án về dạy nghề sau khi được phê duyệt.

Tổng cục Dạy nghề có 12 tổ chức gồm: 1- Vụ dạy nghề chính quy; 2- Vụ Dạy nghề thường xuyên; 3- Vụ Giáo viên và cán bộ quản lý nghề; 4- Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề; 5- Vụ Công tác học sinh, sinh viên; 6- Vụ kỹ năng nghề; 7- Vụ Tổ chức cán bộ; 8- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 9- Vụ Pháp chế - Thanh tra; 10- Văn phòng; 11- Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề; 12- Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề.

Các đơn vị quy định từ Khoản 1 đến Khoản 11 là các đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; đơn vị quy định tại Khoản 12 là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục.

Tổng cục Dạy nghề có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng và Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Dạy nghề. Phó cục trưởng Tổng cục Dạy nghề chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2013 và thay thế cho Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 53/2011/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định này./.