Toàn cảnh Hội nghị sáng 11/8 tại Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Đặng Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ triển khai Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 19/7/2017 của Thành uỷ Đà Nẵng về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là giúp các cấp uỷ đảng chỉ đạo nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5; đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Kế hoạch trên cũng đặt ra yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp uỷ đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 phải thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức, kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự nghiên cứu là chính. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập đa dạng, sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin để truyền đạt Nghị quyết; chú ý công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết kịp thời. Việc thảo luận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phải đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và thành phố, phù hợp, thiết thực với từng địa phương, đơn vị.

Về xây dựng chương trình và kế hoạch hành động, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 và bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cần được quan tâm ưu tiên chỉ đạo thực hiện và hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với xây dựng chương trình và kế hoạch hành động, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch cá nhân cần tập trung nêu: Nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp; kiến nghị các giải pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị; trách nhiệm cụ thể của bản thân.

Theo Kế hoạch của Thành uỷ Đà Nẵng, các cấp uỷ từ Thành phố đến quận, huyện, tương đương và cấp cơ sở hoàn thành trước 31/8/2017. Cùng với đó, cấp uỷ và hệ thống chính trị các cấp cũng như các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng quán triệt dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Thành uỷ; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Chương trình hành động này.

Ngoài ra, các đại biểu dự Hội nghị cũng được quán triệt, tiếp thu nội dung Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng./.

Tin, ảnh: Đình Tăng