Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng. (Ảnh: Đình Tăng)

Kế hoạch chỉ rõ: Yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức; tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.

Kế hoạch trên cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao vai trò của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ Thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Nêu cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động đề ra.

Theo đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ Thành phố lần này chia thành 3 cấp gồm: Cấp Thành phố; cấp quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy; cấp cơ sở. Ngoài ra, trong lực lượng vũ trang, có thể căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương để tổ chức thực hiện cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình.

Tuy nhiên, với các hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết nêu trên lần này, Kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng quy định rõ đối tượng, thành phần tham gia cũng như nội dung học tập, quán triệt gắn với mỗi đối tượng cụ thể cùng các tài liệu được sử dụng và thời gian cho mỗi hội nghị.

Trong đó, ở cấp Thành phố có 4 hội nghị gồm: Hội nghị cán bộ chủ chốt, do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức; tập trung vào những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyêt Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ Thành phố; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố. Thời gian học tập, quán triệt là 1,5 ngày, hoàn thành trong quý II/2016.

Hội nghị thứ 2 do Thường trực Thành ủy tổ chức, thông báo những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố cho đối tượng là cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố. Tại Hội nghị này, tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội làn thứ XXI Đảng bộ thành phố; Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội làn thứ XXI của Đảng bộ TP. Thời gian của Hội nghị này kéo dài 01 buổi, hoàn thành trong quý II/2016.

Hội nghị thứ 3 do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Hội Nhà báo TP, Liên hiệp các hội Văn học- Nghệ thuật TP, Nhà xuất bản Đà Nẵng tổ chức; đối tượng là các cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, hội viên Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật TP và cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản Đà Nẵng. Hội nghị sẽ quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP; Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội làn thứ XXI của Đảng bộ TP. Thời gian hội nghị kéo dài 1,5 ngày, hoàn thành trong quý II/2016.

Hội nghị thứ tư do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP tổ chức dành cho đối tượng là cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP và trí thức tiêu biểu. Nội dung, thời gian tổ chức, hoàn thành giống như Hội nghị thứ 3 đã nêu ở trên.

Đối với cấp quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng chỉ rõ: Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ TP cho các cán bộ chủ chốt cấp mình. Hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP; Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội làn thứ XXI của Đảng bộ TP và Nghị quyết đại hội của Đảng bộ địa phương, đơn vị. Thời gian tổ chức 1,5 ngày, hoàn thành trong quý III/2016.

Với cấp cơ sở: Cấp ủy có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ TP đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Mời lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ, chuyên viên các phòng, ban ở cơ sở không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú cùng tham dự.

Ngoài ra, Văn phòng cấp ủy phối hợp với ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy có thể tổ chức một số lớp học tập, quán triệt cho chi bộ có ít đảng viên nhằm tạo không khí học tập đôi nổi, nghiêm túc. Nội dung tập trung giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020 đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ TP; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP, nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở (quận ủy, huyện ủy, đảng ủy) và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thời gian Hội nghị 1,5 ngày, hoàn thành trong quý III/2016.

Về công tác tuyên truyền, Kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ TP, tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống thông tin đại chúng, pano, áp phích…. trên địa bàn.

Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với cấp ủy đảng, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội TP căn cứ các tài liệu tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết kể trên để xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phù hợp.

Các cơ quan báo, đài TP có kế hoạch mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các Nghị quyết nêu trên một cách sâu rộng, thường xuyên, liên tục; đưa tin, phản ánh kịp thời đợt triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết đã nêu; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, sáng tạo trong việc tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện gắn với việc phê phán các việc làm sai trái, các tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc…

Để đảm bảo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ TP và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp trên địa bàn TP triển khai nghiêm túc, hiệu quả, theo đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị xác định việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và phổ biến các Nghị quyết đã nêu là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016; quá trình tổ chức học tập, quán triệt phải thật thiết thực, hiệu quả, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải được quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị; đồng thời phải xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên./.

Đình Tăng