Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng -  (bên phải) trao Giấy khen và tặng hoa cho 06 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Theo đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank: Năm 2018, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ với phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm.

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Vietcombank đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và công tác cán bộ. Đảng bộ Vietcombank đã triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động...

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank luôn là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong doanh nghiệp.

Năm 2018, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo bám sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời; hoạt động kinh doanh đã đạt được những thành quả vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt tốt và vượt kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt.

Với những mục tiêu, định hướng chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt, hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2018 tiếp tục ghi nhận những kết quả ấn tượng; các chỉ tiêu trọng yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, hiệu quả kinh doanh tiếp tục gia tăng mạnh mẽ và ấn tượng: lợi nhuận trước thuế đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng gần 63,3% so với năm 2017, tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô lợi nhuận trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị điều hành, đẩy mạnh trọng tâm vào 3 trụ cột đã được xác định trong Đề án phát triển Vietcombank đến năm 2020: “Bán lẻ - Kinh doanh vốn và đầu tư - Dịch vụ”; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới trong và ngoài nước; Hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ; Chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin; Các Đề án, tiểu đề án, chương trình hành động các Khối tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai mạnh mẽ; Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đẩy mạnh công tác đào tạo…

Ghi nhận và biểu dương các tổ chức Đảng trong hệ thống đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu năm 2018 của Đảng bộ, tại Hội nghị, Đảng ủy Vietcombank đã tặng Giấy khen cho 12 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

HH