leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Trong 2 ngày 23 – 24/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Tin tưởng”, với chủ đề là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát triển vững mạnh”.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNNPT luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả rất quan trọng

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVNNPT đặc biệt quan tâm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được tăng cường, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Công tác tổ chức và cán bộ có chuyển biến rõ nét, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh.

5 năm qua, Đảng bộ EVNNPT đã kết nạp được 499 đảng viên, bằng 124,8% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có 49,3% là đoàn viên thanh niên; công nhận 500 đảng viên chính thức. Cuối nhiệm kỳ, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 1.986 đ/c, tỷ lệ đảng viên trên tổng số CBCNV là 27,63%. Tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 66 đồng chí, 40 năm tuổi đảng cho 03 đồng chí, cấp phát thẻ đảng và giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương đúng quy định.

 Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hô%3ḅi nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến trên nhiều mặt công tác. Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng thực hiện tốt, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu của EVNNPT trong các giai đoạn phát triển.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, do đó đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hiện nay, EVNNPT quản lý 160 trạm biến áp (TBA), tăng 40,5% so với đầu nhiệm kỳ; tổng dung lượng máy biến áp (MBA) là 97.850 MVA, tăng 68,4%; 27.147 km đường dây 220 kV, 500 kV, tăng 28,1% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 884 tỷ kWh, tăng bình quân 9,02 %/năm. Tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đều đạt kế hoạch EVN giao, trong khi hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô so với đầu nhiệm kỳ.

Hoàn thành chuyển đổi 76/125 TBA 220 kV, bằng 60,8% sang vận hành theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội. Thực hiện 3.926 hạng mục công trình sửa chữa lớn, với tổng giá trị 3.737 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch hàng năm, góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. Tổng công ty thực hiện tốt công tác quản lý và giảm tổn thất điện năng, năm 2019 là 2,15%, đạt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 EVN giao, giảm 0,19% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPT đã khởi công 213 công trình; hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình, với tổng giá trị khối lượng đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng, tăng 24,7% so với khối lượng thực hiện nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt mức so với chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Qua đó đã giúp Hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô. EVNNPT đã tích cực thực hiện các giải pháp đảm bảo lành mạnh tình hình tài chính.

Các chỉ tiêu tài chính đều đáp ứng quy định và đạt yêu cầu, hàng năm Tổng công ty đều đảm bảo hoạt động có lợi nhuận, năm sau cao hơn năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 8,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, các chỉ tiêu tài chính của EVNNPT luôn đảm bảo quy định và ngày càng tốt hơn. Trong đó, chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,6 lần đầu nhiệm kỳ xuống 2,2 lần thời điểm hiện tại, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1% lên 3%. EVNNPT đã được Fitch Ratings (một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất trên thế giới) công bố xếp hạng tín nhiệm ở mức BB ngang bằng công ty mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam; xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế….

Báo cáo chính trị cũng vạch ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, trong đó phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; xây dựng hệ thống truyền tải điện Quốc gia đồng bộ, hiện đại; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng; sử dụng hợp lý các nguồn lực, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển; xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao; tham gia và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng các cấp độ của thị trường điện; đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho CBCNV.

leftcenterrightdel
Đồng chí Dương Quang Thành,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quang Thành,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ qua trong việc đảm bảo truyền tải hệ thống điện an toàn, thông suốt, ổn định góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước; công tác đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cả về quy mô và chất lượng; công tác tài chính thu xếp vốn từng bước được cải thiện; công tác xây dựng đảng được đặc biệt chú trọng, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, quản trị, xây dựng Tổng công ty vững mạnh. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận 4 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bô EVN và EVNNPT. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi đề nghị mỗi đại biểu hãy phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện nhằm quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và của Đảng bộ Tập đoàn. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ EVNNPT, bầu vào Đoàn đại biểu tham dự và đóng góp vào những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Đặng Phan Tường đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn EVNNPT tập trung thảo luận các nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

leftcenterrightdel
Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ngoài những mục tiêu nhiệm vụ EVNNPT đã đạt được, để tiếp tục có hướng đi đúng, vươn lên tầm khu vực và quốc tế, EVNNPT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với quan điểm xây dựng EVNNPT phát triển bền vững. EVNNPT đã xây dựng đồng bộ các chiến lược thành phần để triển khai thực hiện, gồm: Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật; Phát triển công nghệ thông tin; Tài chính; Đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực; Truyền thông; Quan hệ quốc tế; Bảo vệ an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia. Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai chiến lược và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo lộ trình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

EVNNPT đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp đến từng đơn vị sản xuất; triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú về Văn hoá EVNNPT như tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tiểu phẩm tìm hiểu về Văn hóa EVNNPT và tuyên truyền đồng bộ trên các website, ấn phẩm của Tổng công ty, đơn vị. Từ đó lan tỏa, tạo niềm tin, gắn kết CBCNV, xây dựng con người EVNNPT là những người có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng hình ảnh EVNNPT ngày càng tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đòi hỏi tập thể đảng viên, CBCNV của EVNNPT phải nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ, quyết tâm hơn để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đảng ủy EVNNPT tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Tập trung các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 và các chiến lược thành phần, trong đó chú trọng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của EVNNPT; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, giữ gìn và phát triển Văn hóa EVNNPT; thực hiện tốt công tác truyền thông, quan hệ quốc tế và các mặt công tác khác.

Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất và đội ngũ đảng viên, CBCNV có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm với công việc, phát huy những thành tích của nhiệm kỳ qua, Đảng ủy EVNNPT quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là hoàn thành mục tiêu chiến lược: đến năm 2025, EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á.

Mạnh Hùng