Các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Văn Thái, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Quý I năm 2017, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phối hợp với các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ đúng trọng tâm, trọng điểm, chất lượng công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, Ban Tổ chức đã thẩm định các đề án, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng cho các cấp ủy trực thuộc.Các đồng chí chủ trì hội nghị - ảnh: HM

Cùng với đó, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong thực hiện Nghị quyết, nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ được thực hiện một cách dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy trình, nhất là trong công tác quy hoach, đào tạo, sử dụng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; nghiêm túc và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp với các ban, đơn vị và các cơ quan liên quan góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và trao đổi thông tin công tác….

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức trong Khối các cơ quan Trung ương còn tồn tại một số hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chưa ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Ban tổ chức Đảng ủy Khối và cấp ủy tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, tổ chức làm việc với Ban thường vụ một số đảng ủy trực thuộc. Xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc”; tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối theo Nghị quyết số 39 –NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Trên cơ sở đó, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng ủy Khối trình Ban Tổ chức Trung ương…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối đã quán triệt những nội dung Kết luận Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề trong Kết luận, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện Kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối các cơ quan Trung ương./.

Hoàng Mẫn