Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị- Ảnh: HM

Báo cáo kết quả tổng kết năm học 2016-2017 do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện trình bày cho biết: với mục tiêu trọng tâm "Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả" Học viện đã chú trọng bổ sung, cập nhật những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII vào các nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Năm học 2016-2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyển sinh, khai giảng và mở các hệ lớp Cao cấp lý luận chính trị; lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chức danh; đào tạo đại học, sau đại học.

Học viện đã mở 70 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 2.894 học viên đã tốt nghiệp; mở 05 lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị với 665 học viên đã tốt nghiệp; khai giảng 112 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với 9.850 học viên. Tính đến tháng 6 năm 2017, số lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung mà Học viện đang quản lý là 129 lớp với 10.499 học viên. Các lớp đã bế giảng, tỷ lệ học viên đạt kết quả tốt đạt 10-15% đảm bảo đúng quy chế đã quy định.

Đối với hệ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý theo chức danh, Học viện đã mở được 4 lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương với 273 học viên; mở 4 lớp bồi dưỡng đối tượng 3 dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh với 381 học viên; mở 34 lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng với 3.049 học viên.

Với hệ đào tạo đại học và sau đại học, Học viện trung tâm và các học viện trực thuộc đã tổ chức nghiêm túc kỳ thi tuyển sinh đầu vào đại học, đại học chính trị văn bằng 2 theo chỉ tiêu được duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 1.786 cử nhân các chuyên ngành lý luận chính trị và báo chí truyền thông. Năm học 2016-2017, Học viện đã tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 1.356 thạc sỹ, 107 tiến sỹ các chuyên ngành.

Năm học 2016-2017, Học viện đã đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, đa số giảng viên ở các đơn vị giảng dạy đã nhận thức rõ sự cần thiết phải đổi mới và đa dạng các phương pháp giảng dạy. Nhiều giảng viên đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực với sự chuẩn bị công phu, chú trọng đối thoại; trao đổi làm việc nhóm, thuyết trình đề tài... từng bước hạn chế giảng bài theo lối thuyết trình đơn thuần một chiều. Học viên tích cực tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến về những vấn đề mới, vướng mắc trong thực tiễn đặt ra. Học viện đã tổ chức 08 lớp bồi dưỡng phương pháp dạy- học tích cực cho giảng viên trong hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm học qua, công tác quản lý đào tạo đã được Học viện xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến quản lý đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện quản lý thống nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống. Học viện đẩy mạnh phân cấp quản lý, nhằm giảm bớt các khâu trung gian, cồng kềnh và kém hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi  cho các học viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016- 2017 - ảnh: HM

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016-2017 còn tồn tại một số hạn chế. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng tuy đã đầu tư điều chỉnh song vẫn có biểu hiện khô cứng, lạc hậu so với thực tiễn sinh động, chưa tạo sự hấp dẫn đối với người học. Tỷ trọng đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung hiện nay chưa hợp lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy có nhiều điểm chưa hoàn toàn phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý đào tạo còn bất cập; cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật, công nghệ còn lạc hậu và thiếu so với yêu cầu của nhiệm vụ...
Năm học 2017-2018, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Học viện tiếp tục đổi mới căn bản nội dung, chương trình các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo, vừa đảm bảo tính khoa học, cơ bản về hệ thống, vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn phù hợp với từng chuyên ngành; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện đào tạo toàn diện, chú trọng cả nâng cao trình độ kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy khoa học và năng lực tổng kết thực tiễn, trau dồi đạo đức, lối sống. Phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, khả năng độc lập suy nghĩ sáng tạo của người học, có phương pháp giảng dạy hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016-2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhất trí với báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2017-2018, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, thời gian qua, Học viện đã nỗ lực không ngừng trong hoạt động đào tạo, giảng dạy, thay đổi phương pháp dạy học và đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, Học viện cần nhìn thẳng vào những bất cập để kịp thời có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hoan nghênh và tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, năm học 2017 – 2018, Học viện tiếp tục rà soát toàn diện các mặt hoạt động trên cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng… và các thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII có liên quan. Học viện cần triển khai xây dựng Đề án “tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” theo phương châm “cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn”; nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần cập nhật, bổ sung kịp thời, đầy đủ các quan điểm và nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, kết quả tổng kết lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới… Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cần bám sát mục tiêu, yều cầu, định hướng của chiến lược cán bộ, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: HM

Cùng với đó, Học viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với các chương trình nghiên cứu về những giải pháp đột phá nhằm thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Học viện cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có chất lượng, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề. Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, Học viện có kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến phổ biến trao đổi về chủ trương, đường lối, chính sách mới, về những vấn đề lớn, cấp thiết, quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó cần mở rộng hợp tác quốc tế học tập những kinh nghiệm hay của quốc tế để áp dụng có hiệu quả trong điều kiện giữ vững bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam.

Khẳng định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trường Đảng cao cấp vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Học viện phải chú trọng và gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ Học viện thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đồng thời Học viện phải là đầu tàu để lãnh đạo, chỉ đạo và gắn kết hệ thống các trường chính trị với nhau, là đầu mối để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên chính trị trong toàn quốc.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, với bề dày truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển,với quyết tâm chính trị cao và đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, Học viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục củng cố, giữ vững vị thế, vai trò, bản chất và thương hiệu của Trường Đảng Trung ương, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hoàng Mẫn