Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Ngày 15/5, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng, đã đến kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và một số sở, ban, ngành, Tổ công tác tập trung kiểm tra về các nội dung như: Việc chấp hành các quy định kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, việc thực hiện phòng chống tiêu cực và tình trạng tham nhũng vặt; quản lý, sử dụng biên chế công chức, sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; chấp hành các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; kết quả việc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh trong năm 2018.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, từ năm 2016 đến năm 2018, UBND tỉnh và tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính, công chức, công vụ đã tiến hành 28 cuộc kiểm tra đột xuất và 15 cuộc kiểm tra theo chuyên đề. Đặc biệt, việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Từ năm 2015 đến hết tháng 3/2019, tỉnh đã tinh giản được 1.367 cán bộ, công chức, viên chức (khối đảng, đoàn thể: 51 người; khối chính quyền 1.316 người), bảo đảm đến năm 2021 giảm đủ 10% so với biên chế được giao năm 2015. Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã sáp nhập, hợp nhất 158 đơn vị sự nghiệp thành 75 đơn vị, giảm 83 đơn vị; giải thể 4 đơn vị sự nghiệp. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, xóm, tổ dân phố, từ năm 2017 đến nay tỉnh đã giảm được 535 thôn, xóm, tổ dân phố.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định hoạt động công vụ tại các cấp, các ngành; đồng thời làm rõ thêm những kết quả đạt được, một số vấn đề mà Tổ công tác quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn của các thành viên Tổ công tác để tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt công tác công vụ trong thời gian tới. 

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Hòa Bình đã đạt được; đồng thời biểu dương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Tỉnh đã ban hành các chỉ thị và thường xuyên kiểm tra, tăng cường, đôn đốc, xây dựng chương trình, hành động. Đến nay, tỉnh có hai đơn vị tự chủ hoàn toàn, giảm đáng kể cán bộ lãnh đạo sự nghiệp công lập. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục chỉ đạo triển khai các nghị quyết Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, kiểm tra công tác cán bộ, văn hóa, kỷ cương... bằng các giải pháp sửa đổi bổ sung, xây dựng điều chỉnh các đề án; tăng cường kiểm tra giám sát các chương trình đang thực hiện. Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Nội vụ sớm hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm; chỉ đạo và triển khai đề án văn hóa công vụ, có kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và khắc phục các sai phạm trong lĩnh vực y tế, giáo dục, chống tham nhũng vặt... Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp trong năm 2019./.


Thanh Hải/TTXVN