Việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đi vào nền nếp, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng, dân chủ trong đảng tiếp tục được phát huy; đa số tổ chức đảng thể hiện khá tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở.

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên; đa số cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy cơ bản nghiêm túc; công tác tự phê bình và phê bình hằng năm thực hiện khá tốt, việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng thực chất, khắc phục dần bệnh thành tích.

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên, đa số chi ủy, chi bộ đều chấp hành và duy trì tốt chế độ sinh hoạt lệ định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân trên 95%; công tác chuẩn bị nội dung, trình tự tổ chức và thời gian sinh hoạt thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; phương pháp sinh hoạt chi bộ có nhiều cải tiến, tài liệu sinh hoạt được văn bản hóa và gửi trước cho đảng viên nghiên cứu, thảo luận; nhiều chủ tọa cuộc họp thể hiện được phương pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, gợi ý rõ những vấn đề trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ thống nhất lãnh đạo hoặc đề xuất hướng giải quyết. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. 

Kiên Giang tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị-xã hội ở những địa bàn, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên được tập trung chỉ đạo; đến nay 100% ấp, khu phố đều có chi bộ, trong đó có 98,78% chi bộ có thành lập chi ủy; duy trì và củng cố chi bộ công an, quân sự, giải thể chi bộ cơ quan trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Trung ương; thành lập 19 tổ chức đảng và 168 tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân.

Tính đến cuối tháng 9/2019, toàn Đảng bộ tỉnh có 848 tổ chức cơ sở đảng (322 đảng bộ cơ sở, 526 chi bộ cơ sở), tăng 23 cơ sở; có 12 đảng bộ bộ phận (tăng 04) và 2.925 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tăng 95 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ; đến nay 100% ấp, khu phố đều có chi bộ, trong đó có 98,78% chi bộ có thành lập chi ủy; duy trì và củng cố chi bộ công an, quân sự, giải thể chi bộ cơ quan trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Trung ương; thành lập 19 tổ chức đảng và 168 tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp được 9.937 đảng viên, đạt 66,24% so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có là 59.020 đảng viên, tăng 8.735 đảng viên so đầu nhiệm kỳ.

Đến nay, có 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành việc bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm từ 22 chức danh không chuyên trách cấp xã xuống còn 11 chức danh (giảm 2.410 người) và 100% ấp, khu phố hoàn thành việc sắp xếp, bố trí từ 11 chức danh không chuyên trách ở ấp, khu phố xuống còn 5-6 chức danh (giảm 3.991 người); có 49/145 xã, phường thị trấn thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân và 30/145 xã, phường, thị trấn thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển được 85 cán bộ (từ huyện xuống xã 66 đồng chí, từ xã lên huyện 09 đồng chí, từ xã này sang xã khác 12 đồng chí).

Các cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 5.473 lượt tổ chức đảng và 37.973 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên sai phạm theo quy định. Sự phối hợp giữa mặt trận tổ quốc với đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tổ chức giám sát càng chặt chẽ hơn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức được 2.577 cuộc giám sát đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong triển khai, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức đoàn thể, nhân dân, chính sách người có công… trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm thống nhất ý chí và hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự tiền phong gương mẫu, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng lên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tiếp tục cải tiến chương trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng thiết thực, cụ thể, sát với thực tế của từng loại hình tổ chức đảng, quan tâm sinh hoạt chuyên đề. Giữ vững tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh theo hướng dẫn của Trung ương và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 85% trở lên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đạt mức cao nhất chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, bảo đảm số lượng và chất lượng; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Kiên Giang phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ chuyên trách và công chức có trình độ trung cấp về chuyên môn và lý luận chính trị trở lên; riêng cán bộ chủ chốt có trình độ đại học chuyên môn và cao cấp lý luận chính trị… Duy trì việc phân công cấp ủy viên, lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện theo dõi, chỉ đạo và dự sinh hoạt với đảng ủy các xã, phường, thị trấn và chi bộ ấp, khu phố. Đổi mới và nâng lên chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát theo quy định nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xử lý kịp thời đối với tập thể và cá nhân sai phạm./.

Quốc Tuấn