Ngày 22/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để làm rõ một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lực lượng Công an nhân dân; góp phần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương có hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương đã thông báo những kết quả nổi bật về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc thực hiện Thông báo số 43-TB/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong công an nhân dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc của Bộ Công an trong quá trình triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nêu trên, tập trung ở một số nhóm vấn đề lớn như: Việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của lực lượng Công an nhân dân; công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân…

Qua đó, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lực lượng Công an nhân dân; tập trung thảo luận về quy hoạch bộ máy tổ chức lực lượng Công an, công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chú trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Các đại biểu đã thống nhất, nêu rõ những kiến nghị, đề xuất để việc triển khai các Chỉ thi, Nghị quyết, Kết luận đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Đồng thời, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung để cụ thể hóa Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết liệt chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, kịp thời cụ thể hóa, ban hành Thông tri hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong lực lượng công an nhân dân; kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững ổn định tình hình; bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Cương lĩnh, Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ. Lực lượng Công an cần chủ động, tích cực, hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chống móc nối, liên kết trong ngoài để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần cùng toàn Đảng chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương cần triển khai làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới Công an các cấp, nhất là cấp chiến lược, không để lúng túng, bị động và bảo đảm sự chuyển giao vững chắc giữa các thế hệ. Chú trọng công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng Công an, qua đó góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu những ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, đây sẽ là những kinh nghiệm quý giúp Đảng ủy Công an Trung ương chuẩn bị tốt hơn Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ tới; làm tốt công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân. Đồng chí cũng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.../.

Tin, ảnh: HH