Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum lần thứ bảy, khóa XV.

Dự hội nghị có 50/53 Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XV; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV và đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng tại Đà Nẵng.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Kế hoạch của Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng".

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Tỉnh ủy viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản trình Hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia xác đáng và nghiêm túc giải trình những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao và đã thông qua các văn bản trình Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm để thống nhất về nhận thức và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Về nội dung các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” đều là những vấn đề quan trọng, cấp bách, phù hợp với tình hình thực tế cũng như đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình thực hiện các Nghị quyết trên là trách nhiệm chính của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ. Vì vậy, ngay sau Hội nghị này và sau khi các Chương trình của Tỉnh ủy được ban hành, các cấp, các ngành cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình của địa phương, đơn vị.

Về việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” cho thấy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được quan tâm đặc biệt. Việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, tồn tại, thiết lập lại trật tự kỷ cương và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, ngay sau Hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trọng tâm là Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh và Kết luận số 04-KL/TU, ngày 13-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật.

Để các nội dung đã được Hội nghị thống nhất thông qua được quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có kết quả, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Tỉnh ủy đã quyết định, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất./. 

 

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em